Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Obs” på recept välkomnas

Nya föreskrifter från Läkemedelsverket kan innebära flera förändringar i apoteksfarmaceuternas vardag. SFa är positiva till de flesta förslagen, men tror att det behövs stora informationsinsatser. Det nya kravet på kontroll av dosrecept borde förtydligas, enligt förbundet. REVIDERAD 18:47

Föreskrifterna som föreslås ändras är ”Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit”.

Förslagen har gått på remiss och Sveriges Farmaceuter har, med hjälp av sin apotekssektion, tyckt till om förändringarna.

Ett förslag är att förskrivaren måste markera med ordet ”obs” på receptet om ”användningen eller doseringen av läkemedlet avviker från läkemedlets godkännande”.

Kravet gäller alltså även när ett läkemedel skrivs utanför indikation, vilket inte är fallet idag.

– Det här är en mycket välkommen förändring. Men här krävs det kraftfulla informationsinsatser, inte minst på förskrivarnivå, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

En annan förändring gäller telefonrecept, som verket vill begränsa ytterligare på grund av risken för fel.

Redan i dag ska förskrivning via telefon endast göras undantagsvis, enligt gällande föreskrifter.

Men nu vill verket förtydliga att det bara får ske i ”brådskande fall”.

– Det är bra, men det finns en retorisk utmaning i att upplysa förskrivare om innebörden av brådskande. Det är uppenbart så att det i dagsläget finns förskrivare som av bekvämlighetsskäl väljer att ringa in recept, säger Clary Holtendal, som befarar att ordet ”brådskande” kan vara svårtolkat och tänjbart.

LV har också förslag som innebär att mängden läkemedel som får förskrivas via telefon begränsas. Den minsta förpackningen av läkemedlet ska gälla i fortsättningen.

Ett annat förslag innebär att eventuella pappersrecept bevaras och arkiveras i fem år för all narkotika som förskrivs, det vill säga även för narkotika IV och V.

Förbundet har inget att invända mot dessa förslag.

En ytterligare förändring innebär att farmaceuten måste överföra dospatienters pappersrecept till elektroniskt recept.

På så sätt blir det lättare för farmaceuten att göra en bedömning av om nya förskrivningar kan kombineras med befintliga.

Dessutom vill verket ställa krav på att den expedierande farmaceuten ska göra en kontroll av dospatientens samtliga recept.

Det är idag ett indirekt krav men finns inte reglerat i föreskrifterna, och Läkemedelsverket har vid inspektioner av apotek konstaterat att farmaceuter inte alltid genomför denna kontroll.

– Vi skulle gärna vilja ha ett ett förtydligande av vad som ingår i att göra en kontroll av samtliga recept, säger Clary Holtendal.

– Vi ställer oss också frågande till om de fem minuter som nämns i konsekvensutredningen verkligen räcker till för att kontrollera dospatienters samtliga recept. Vi menar att det troligen krävs mer tid och bättre systemstöd.

Kinda Zayen, ny ordförande i Sveriges Farmaceuters apotekssektion, varnar för vad som kan inträffa om de nya föreskrifterna inte kommuniceras ordentligt till förskrivarna.

– Om det brister med informationsinsatser till förskrivarna, då kommer de bra punkterna i denna remiss att istället belasta farmaceuterna med tanke på att man kommer att behöva ta kontakt med förskrivaren varje gång han eller hon avviker från de nya föreskrifterna. Den tid som farmaceuterna kommer att behöva spendera för att uppdatera den berörda föreskrivaren via telefon, när avvikelser inträffar, kunde användas bättre för att säkerställa bättre läkemedelsanvändning och bättre följsamhet, säger hon.

Andra läser