Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förslag klart om farmaceutkryss

Nu har Läkemedelsverkets tydliggjort när farmaceuter får stoppa generisk substitution i förslag till nya föreskrifter och en vägledning. Läs det nya förslaget här på sajten. Sveriges Farmaceuters professionsrådgivare är spontant positiv till förslaget.

Förslaget är en följd av vårens apoteks- och läkemedelsproposition som i sin tur blev resultatet av utredaren Sofia Wallströms första delbetänkande.

Läkemedelsverket föreslår en ny paragraf i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, med rubriken ”Farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte”.

Sveriges Farmaceuter har tidigare varit avvaktande i frågan, och velat vänta in verkets förslag.

Nu ska Clary Holtendal, apotekare och professionsrådgivare på förbundet med tidigare yrkeserfarenhet från apoteksgolvet, leda arbetet med att ta fram ett remissvar.

Spontant är hon positiv till de nya förslaget i kombination med den vägledning som verket också skickat på remiss.

– Min omedelbara reflektion är att verket har gjort ett mycket bra jobb för att förtydliga det här. Som jag tolkar det kommer det att bli enklare för farmaceuter att neka utbyte med gott samvete så att säga, och öka patientsäkerheten på sikt. Det har funnits vägledning tidigare kring när farmaceuter får neka utbyte men det har varit betydligt vagare och kännedomen om vad som gäller har inte varit den bästa på alla håll, säger hon.

– De exempel där farmaceuter får neka byte som verket anger i vägledningen är i de flesta fall väldigt klara och instruktiva, jag tror att många farmaceuter kommer att känna igen problemsituationerna. Spontant ser det här bra ut, men vi behöver nu analysera förslaget mer i detalj inom förbundet.

De nya reglerna väntas träda i kraft vid årsskiftet.

Så här lyder de nya föreskrifterna i remissversionen:

”Farmaceuten kan motsätta sig utbyte av läkemedel enligt 21 § tredje stycket 2 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. om det vid expeditionen, på grund av patientens särskilda förutsättningar eller medicinska behov, kan antas att

1. utformningen eller handhavandet av läkemedlet leder till försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa, eller

2. utbytet i sig leder till försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa, genom sammanblandning av läkemedel eller annan omständighet som påverkar patientens följsamhet till behandling.

Utöver vad som anges ovan kan farmaceuten motsätta sig utbyte när patienten av medicinska skäl behöver omedelbar tillgång till läkemedel och det inte genom kontakt med förskrivare eller annan åtgärd kan uteslutas att utbytet, på grund av patientens särskilda förutsättningar eller medicinska behov, kan leda till försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa.

Av 18 § lagen (1996:1156) om receptregister följer att E-hälsomyndigheten ska lämna uppgifter om att farmaceuten har motsatt sig utbyte samt skälen för det till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, varför dessa uppgifter måste dokumenteras av farmaceuten.”

Utöver föreskrifterna har verket också skickat ut ett vägledande dokument på remiss, där möjligheterna till “farmaceutkryss” beskrivs på betydligt mer konkret och detaljerad nivå.

Andra läser