Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre snabba… till Miljöpartiet

Inför valet har Svensk Farmaci ställt tre snabba frågor till samtliga riksdagspartier för att få reda på var de står. Miljöpartiets linje redovisas här av Alf Karlsson, teamchef i samhällsteamet.

Hur bra tycker ni att apoteksmarknaden fungerar efter omregleringen?
Det är bra att antalet apotek ökat, liksom öppettiderna.

Samtidigt ser vi brister vad gäller apotekens information till kunder om tillgängliga läkemedel och förmågan att ge råd och information om tillgängliga läkemedel hos andra apotek än det egna eller den egna kedjan.

Det finns också brister, som inte behöver vara relaterade till apoteken utan snarare till producenterna, vad avser tillgång på vissa läkemedel.

Här ser vi ett behov av översyn av hur staten bättre kan styra läkemedelsförsörjningen redan från produkten ut till apoteken genom andra prissättningsmodeller eller genom angivande av tidsgränser från producent ut till apotek och patient.

Det kan också finnas ett behov av att se över hur tillsynen av läkemedelsförsäljning utanför apotek fungerar.

Hur viktigt är det att Astra Zeneca behåller sin svenska koppling och förblir svensk-brittiskt?
Miljöpartiet tycker att det är viktigt att en kompetens att tillverka och utveckla läkemedel finns i Sverige men det är inte avgörande för oss vilket eller vilka företag som gör detta.

Vi bedömer att våra satsningar med sänkt arbetsgivaravgift och borttaget sjuklöneansvar för företag med upp till 10 anställda, samt skattelättnader för personaloptioner och stöd till innovationsdrivna företag, kan hjälpa till här.

Det är viktigt att avknoppningsmöjligheter från etablerad forskningsverksamhet är goda.

Hur ser ni på farmaceutens roll i samhället och viktig är den?
Miljöpartiet tycker att både apotekarna och receptarierna spelar en stor roll i omställningen av Sverige till ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Det kan ske genom minskad och rätt läkemedelskonsumtion, bättre och utökad rådgivning till patienten, utökat samarbete med förskrivarna och genom att apotekare i ökad grad anställs såväl inom sluten, som öppenvården.

Detta bidrar till förbättrad folkhälsa, lägre sjukskrivningskostnader och minskad konsumtion av exempelvis antibiotika.

Andra läser