Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Patientsäkerheten i dos-system ifrågasätts av landsting och IVO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser precis som Landstinget i Jönköpings län att finns det brister i IT-systemen kring dos som medför risker för patientsäkerheten. Myndigheten ska nu informera Socialdepartementet. Det är varje landstings ansvar att överväga om man vill använda dostjänsten, säger Gunnar Moa på IVO.

Problemen bottnar i brister i kommunikationen mellan ordinationsverktyget Pascal och sjukvårdens journalsystem, något som vi uppmärksammade i en artikel  i Svensk Farmaci nr 2-3/14, som också finns att läsa här på sajten. Problemen har framför allt uppmärksammats av landstingen i Jönköping och Norrbotten.

I Landstinget i Jönköping används journalsystemet Cosmic i både öppen- och slutenvård. För att vården ska fungera på alla nivåer måste Cosmic innehålla en korrekt läkemedelslista.

Kommunikationsproblemen med Pascal innebar dock att läkarna bör föra två aktuella listor över alla dospatienters läkemedel, en i varje system.

En riskanalys gjordes i fjol på uppdrag av den regionala läkemedelskommittén, där man kom fram till att situationen innebar alltför många risker för patienterna.

Det ledde i fjol till en rekommendation från läkemedelskommittén att inte sätta in nya patienter på dos.

Dessutom beskrev landstinget problemet i en skrivelse till tre myndigheter, bland annat Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

I ett senkommet svar från IVO, som kan läsas i kommentarsfältet här, konstaterar myndigheten att man nu kommer att informera Socialdepartementet om bristerna.

Problemen är alltså på övergripande infrastrukturnivå och av annan karaktär än de brister som uppmärksammats i IVO:s tillsynsinsatser av landsting och leverantörer nyligen. Därmed är bristerna också utom kontroll för landstingen själva och dosleverantörerna.

IVO:s avdelningschef Gunnar Moa kommenterar frågan på IVO:s hemsida. ”Vi har uppmärksammat kvarstående potentiellt allvarliga patientsäkerhetsrisker som huvudsakligen är relaterade till nationella IT-system”, skriver han.

”Varken dosleverantörer eller enskilda landsting/regioner förfogar över de åtgärder som kan behöva vidtas i systemen för att undanröja dessa risker. Myndighetens generaldirektör kommer att informera Socialdepartementet”, fortsätter han.

Svensk Farmaci ringde upp Gunnar Moa för en lägesuppdatering.

Har Socialdepartementet informerats ännu?

– Vi har för avsikt att göra det, jag är inte helt uppdaterad på om det skett ännu.

Borde man inte, baserat på de identifierade patientsäkerhetsbristerna, ifrågasätta användningen av dostjänsten i hela landet på samma sätt som man gjort i Jönköping?

– Ytterst är det upp till varje landsting att göra sin bedömning. Jag skulle inte gå så långt och säga att dostjänsten generellt sett inte är patientsäker för den enskilda patienten.

Men bör man ens använda en maskinell dostjänst i Sverige, om den underliggande IT-infrastrukturen bedöms som icke-patientsäker?

– Det är en fråga som varje landsting måste ta ställning till med utgångspunkt från de egna förutsättningarna. Ytterst är det en politisk fråga. Landstingen har ju det övergripande vårdgivaransvaret för den hälso- och sjukvård som tillhandahålls för de som bor och vistas i landstingsområdet.

Nu ska ni informera departementet. Vilka åtgärder kan komma att aktualiseras sedan?

– Om vi fortsatt ska ha en ordning där dostjänsten är konkurrensutsatt och upphandlas, är det en förutsättning att det finns en stabil och välfungerande underliggande infrastruktur. Här finns det brister idag som bör åtgärdas.

Borde man inte avsatt mer tid och pengar för att lösa de här problemen före dosreformen?

– Det är alltid lätt att vara efterklok. Men i den här förändringen har det uppenbart varit svårt att överblicka konsekvenserna. Omställningen av dosmarknaden har varit en komplicerad process där det tyvärr kvarstår en del potentiellt allvarliga problem att lösa, säger Gunnar Moa.

Andra läser