Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svag konkurrens om service på apotek

Apoteksreformen har skapat en konkurrens om etableringar – men inte när det gäller service. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Vårdanalys, som också flaggar för att apoteken kan tänja på reglerna när det gäller apotekskryss och små förpackningar.

Idag presenterade Vårdanalys en rapport om hur apoteksomregleringen och andra vårdrelaterade reformer påverkat tillgängligheten.

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, och Johan Stennek, professor i industriell ekonomi i Göteborg, står bakom analysen vad gäller apoteksreformen.

Enligt rapporten har reformen lett till 40 procent fler apotek och längre öppettider. Men medborgarnas närhet till apotek har bara ökat marginellt eftersom de flesta nya apotek öppnat i tätorter.

Reformen har skapat en etableringskonkurrens snarare än en servicekonkurrens – bolagen konkurrerar via nyetableringar och öppettider snarare än servicegraden i övrigt.

Författarna tycker dock att beslutsfattarna borde sätta ett mål för tillgängligheten mätt som ett totalt antal apotek i Sverige – och sedan bestämma en handelsmarginal som man tror kommer att leda till detta mål.

Upplevelsen av brister i tillgången till läkemedel på apoteken är utbredd i befolkningen, enligt rapporten. Över hälften av de 3165 personerna i kategorin allmänheten i Vårdanalys befolkningsundersökning hade någon gång under det senaste året upplevt att de inte fått ett önskat läkemedel vid det första apoteksbesöket.

Ett annat resonemang gäller de så kallade apotekskryssen. Enligt information som gavs vid dagens presentation av rapporten ska dessa ha ökat med en faktor åtta efter omregleringen.

Inom vissa kedjor har förändringen varit marginell, medan apotekskryssen inom andra kedjor ska ha ökat med 30-40 gånger, enligt uppgifter från forskarna bakom rapporten.

– En tolkning kan vara att man hos vissa aktörer avsiktligt sätter utbytessystemet ur spel genom apotekskryss, för att inte göra kunden besviken. Det är förstås bara spekulationer men frågan skulle behöva utredas ytterligare, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, som lyssnade på Vårdanalys presentation av rapporten i morse.

Forskarna drar också slutsatsen att apoteken har möjlighet att öka sina intäkter genom att välja att expediera små förpackningar.

Vidare har tillgängligheten till många vanliga receptfria läkemedel ökat kraftigt, tack vare OTC-reformen. Vårdanalys pekar dock på en risk för negativa medicinska bieffekter, med hänvisning till data från Giftinformationscentralen om paracetamol.

Vårdanalys listar fyra huvudpunkter under rubriken ”Återstående utmaningar för tillgänglighet till läkemedel”:

– Risk att tillgängligheten till apotek försämras i glesbygd

– Problem att få läkemedlet vid första besöket på apoteket

– Svag spridning av internettjänster men stor potential

– Farmaceuternas kompetens används inte på bästa sätt för rådgivning

Rapporten kan laddas ned här.

Andra läser