Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Branschen måste förklara vad som görs på apotek”

Hela 61 procent av läkarna i en ny Umeå-studie ansåg sig inte veta om patienterna får tillräcklig information om sina läkemedel på apotek. Apoteksbranschen måste bli bättre på att berätta om vad som faktiskt görs på apoteken, enligt universitetslektor Andy Wallman.

En ny studie från Umeå universitet har utvärderat hur förskrivare ser på farmaceutiska tjänster på apotek.

Undersökningen gjordes via en enkät till 69 förskrivare i Sörmlands län. Studien utgör Anette Perssons examensarbete i farmaci inom ramen för masterprogrammet i farmaci.

Enligt enkäten finns en stor osäkerhet bland förskrivare kring vilken information patienter får på apotek. 61 procent av förskrivarna svarade ”vet ej” på frågan om patienter får tillräcklig information om sina läkemedel på apotek.

Många är också osäkra på farmaceutens roll och ansvar för läkemedelsbehandlingen.

Studien landar bland annat i slutsatsen att det behövs bättre informationssystem mellan apotek och sjukvård.

Här är ett urval av andra slutsatser från studien:

– Förskrivarna är mer positiva till att farmaceuter utför kontrollfunktioner än att de monitorerar patienters hälsa.

– Det finns en låg acceptans bland förskrivare för att farmaceuter bör ha tillgång till patienters laboratorievärden och journaler

– Kol, astma och diabetes anses vara de terapiområden där fördjupad läkemedelsinformation kan vara viktigt

– Det finns en relativt stor acceptans hos förskrivarna för att farmaceuterna har möjlighet att göra blodtrycksmätningar på apoteket

– Minst acceptans finns för utförande av allergitester och kolesterolmätningar på apoteket

– AT- och ST-läkare är mer positiva till farmacevtiska tjänster på öppenvårdsapotek än specialisterna

Andy Wallman, universitetslektor, var handledare till Anette Persson under arbetet med examensarbetet.

– Det mest överraskande är att 61 procent av förskrivarna väljer att svara ”vet ej” på frågan om patienter får tillräcklig information på apotek. Det tyder på att apoteksbranschen måste bli bättre på att berätta om vad som faktiskt görs på apotek för patientsäkerheten och läkemedelsanvändningen, säger han.

– Resultaten ligger annars i linje med Läkemedelsverkets aktuella satsning, det är rätt med astma/kol, och dessutom är samarbete och informationsutbyte med förskrivarna viktigt för lyckade interventioner.

– Det mest spännande i den här studien är annars att det tycks finnas en större acceptans och vilja från yngre, det vill säga förskrivare under utbildning, till att apoteken tar en större roll i hälso- och sjukvården, säger Andy Wallman.

I studien poängteras att ingen farmaceutisk tjänst ännu har implementerats på svenska apotek där strukturerad återkoppling till förskrivarna ingår.

Läkemedelsverket har dock fått ett regeringsuppdrag att starta och utvärdera en sådan försöksverksamhet.

I projektet ska strukturerade samtal på apotek som syftar till bättre följsamhet för astma/kol-patienter utvärderas, se artiklar länkade nedan.

Mest läst