Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Regeringen borde gjort mer för patientsäkerheten”

Regeringen kunde gjort mer för patientsäkerheten genom att anamma ett förslag i Sofia Wallströms utredning som hade gett apoteksfarmaceuter större handlingsmöjligheter. Besparingar tycks väga tyngre än patientsäkerhet, skriver Anne Hiselius och Monica Löfberg.

Agda, 85, skall opereras. Hon tar ett tiotal läkemedel regelbundet eftersom hon har diabetes, är hjärtsjuk och har värk.

Värken är värre än vanligt, och en hjälpsam distriktsläkare förskriver Alvedon, 665 mg.

Men Agda har även tidigare haft Alvedon på recept, som hon fått under namnen Pamol och Panodil. När den snälla doktorn skrev ut Alvedon 665, förstod Agda inte att det skulle ersätta de gamla värktabletterna.

Det visar sig också vid inskrivning på sjukhuset att Agda har kombinerat ordinationerna med receptfritt Reliv, som ett snällt barnbarn köpt på Pressbyrån. Det har hon tagit flera gånger per dygn.

Sammantaget löper Agda således en stor risk för allvarlig leverskada.

Farmaceuter på apotek och i andra delar av hälso- och sjukvården behöver fokusera på rätt saker. Vi behöver ge varje människa bra förutsättningar för säker läkemedelsanvändning.

Sofia Wallströms läkemedelsutredning innehöll genomtänkta förslag om hur öppenvårdsapotekens farmaceuter kan bidra till god säkerhet för personer med många läkemedel. Men nu har regeringen i tysthet rensat bort några förslag som skulle ha förbättrat patientsäkerheten.

Man verkar inte ha förstått vad som är viktigt.

Ett exempel handlar om generikabytet. Sofia Wallström ville underlätta för farmaceuter på apotek att låta patienten få samma läkemedel som expedierats tidigare med hänvisning till patientsäkerheten.

Det finns en stor poäng i att farmaceuter på öppenvårdsapotek kan se till att samma läkemedelsnamn expedieras vid alla årets expeditioner.

Men regeringen tog bort förslaget, bland annat av rädsla att minska besparingarna som generikasystemet ger.

Dagens möjlighet till apotekskryss ska förtydligas och lagfästas, exakt hur det blir är oklart. Enligt regeringen ska förutsättningen vara att man kan hänvisa till ”betydande olägenhet” för patienten. Men i regeringens förslag finns, till skillnad från i utredningen, inget uttalat syfte att utöka möjligheterna att motsätta sig utbyte.

Hur kan det vara viktigare att värna om besparingar än om patientsäkerheten?

Kanske blir det i slutändan inga större förändringar från idag när det gäller apotekens befogenheter att avvärja byte. Men regeringen har missat en chans att förbättra genom att göra verklighet av ett bra utredningsförslag, missat en chans att visa att man menar allvar med talet om att värna patientsäkerheten.

Att låta apotekspersonalen registrera varför man inte byter ett läkemedel för en viss individ är rimligt, förutsatt att det finns IT-mässiga möjligheter att klara det.

Men det är helt olämpligt att, som regeringen vill, hota apoteken med ekonomiska sanktioner om man inte följer generikasystemet.

Utgångspunkten måste i stället vara att skapa förutsättningar för apotekspersonalen att bättre kunna fokusera på Agda och hennes medicinering. Redan vid expeditionen av Alvedon 665 mg, dos 2 x 3, kunde risken för dubbelmedicinering med receptfria preparat som innehåller paracetamol ha identifierats.

Apotekspersonalen måste ges förutsättningar att fokusera på att fånga upp läkemedelsrelaterade problem snarare än att följa rigida regler för att spara småbelopp.

Tio år efter generikareformens startskott borde det vara dags att göra systemet för generikabyte mindre stelbent och mer patientvänligt.

Det är hög tid att låta apoteken och farmaceuterna fokusera på att hjälpa dem som behöver läkemedel till bästa möjliga nytta, istället för att använda dem som brickor i ett spel om pengar.

Det går att kombinera rimliga läkemedelskostnader med möjligheten att låta de som behöver det slippa byta namn på sina läkemedel fyra gånger per år.

Här var utredaren Sofia Wallström på rätt spår, och det är synd att regeringen inte lyssnar.

Anne Hiselius, klinisk apotekare, Jönköping
Monica Löfberg, ordförande i apotekssektionen, Sveriges Farmaceuter

FOTNOT: Så står det i lagrådsremissen:

“Regeringen delar utredningens och remissinstansernas bedömning vad avser behovet av att i lag förtydliga farmaceutens möjlighet att motsätta sig utbyte.”

“Förslaget syftar inte till att öka möjligheten för farmaceuter att motsätta sig utbyte jämfört med den möjlighet som finns i dagsläget.”

Om förtydligad och lagfäst rätt till apotekskryss:

”Det ska förtydligas i lag att expedierande farmaceut på öppenvårdsapoteket får motsätta sig utbyte av läkemedel om det finns anledning att anta att ett utbyte skulle innebära betydande olägenhet för patienten”.

Om utökad rätt att expediera ett tidigare expedierat läkemedel (Wallströms förslag):

”Det bör inte införas en möjlighet för farmaceuter att med hänsyn till särskilda skäl byta ut det förskrivna läkemedlet mot ett läkemedel som tidigare har lämnats ut enligt receptet.”

Läs mer i lagrådsremissen.

Andra läser