Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter gjorde snabbare avstämning

En ny studie av läkemedelsavstämningar enligt den svenska LIMM-modellen visar att farmaceuter och sjuksköterskor upptäcker ungefär lika många avvikelser. Men farmaceuterna gjorde analysen snabbare, och deras bedömning av fyndens relevans låg närmare läkarens värdering.

Inom ramen för den så kallade LIMM-modellen, Lund Integrated Medicines Management, som utvecklats i Lund, görs läkemedelsavstämningar för att säkra att de läkemedel som förskrivs vid patienters ankomst till en vårdenhet (läkemedelslistan) också är de som patienten faktiskt använde precis innan inläggningen.

LIMM-modellen tillämpas förutom i Sverige även på flera håll i Norge. I en ny studie, som redovisas i senaste numret av Norsk Farmaceutisk Tidskrift, jämförs hur sjuksköterskor respektive farmaceuter utför avstämningarna.

201 patienter som lades in på en hjärtmedicinsk avdelning vid universitetssjukhuset i Nordnorge i Tromsö hösten 2012 randomiserades till läkemedelsavstämning av farmaceut (100) eller sjuksköterska (101). Upptäckta avvikelser diskuterades sedan med behandlande läkare, som beslutade om den vidare handläggningen.

Sjuksköterskorna och farmaceuterna upptäckte ungefär lika många avvikelser. 78 procent av patienterna i farmaceutgruppen hade minst en avvikelse, mot 84 procent i sjuksköterskegruppen. Antalet avvikelser hos dessa patienter var i genomsnitt 3,1 i farmaceutgruppen mot 2,8 i sjuksköterskegruppen. Den vanligaste avvikelsen var att patienten använde ytterligare läkemedel.

Farmaceuterna arbetade snabbare än sjuksköterskorna. Deras avstämningar tog i genomsnitt 30 procent kortare tid än sjuksköterskornas (22,9 minuter respektive 32,2 minuter).

När läkarna värderade de identifierade avvikelserna, var de signifikant oftare eniga med farmaceuternas bedömningar än sjuksköterskornas.

Enligt studieförfattarna är tidsvinsten som uppnås genom att farmaceuter gör avstämningarna mycket viktig i förhållande till resursåtgången.

Men att inga skillnader fanns i antalet upptäckta avvikelser tyder på att båda professionerna mycket väl kan utföra läkemedelsavstämningar efter grundlig upplärning.

Att läkarna oftare var överens med farmaceuterna tyder dock på att de fel som farmaceuterna identifierade ansågs ha större klinisk relevans än de som sköterskorna upptäckte, skriver författarna.

Studien gjordes av Trine Iversen Aag vid Sykehusapotek Nord HF i Tromsö och Beate Garcia vid Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsö.

Mest läst