Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny handlingsplan på plats

Läkemedelsverket ska utreda generisk förskrivning – igen. Det framgår av årets handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin som presenteras idag.

Det är tredje året i rad som en handlingsplan för strategin presenteras. I förordet till planen, som finns att läsa här, anges att strategin nu fyller en viktig samverkansfunktion på läkemedelsområdet.

Sju aktiviteter inom strategin slutfördes 2013, och fyra nya tillkommer 2014. De nya aktiviteterna är:

– Projekt för att minska utrymmet för “oegentlig förskrivning och manipulering av särskilda recept”.

– Förstudie av möjligheter till ordinationsstöd vid läkemedelsbehandling av barn

– Kartläggning av hur användning av befintliga antibiotika kan optimeras

– Kartläggning av internationella initiativ för stegvist godkännande (”adaptive licensing”)

I fjolårets handlingsplan tillkom två nya apoteksrelaterade aktiviteter som Svensk Farmaci skrivit om tidigare: indikatorer för god patientsäkerhet på apotek och strukturerade läkemedelssamtal.

I årets plan ges bland annat en lägesrapport från dessa projekt. Vad gäller strukturerade läkemedelssamtal ska ett pilotprojekt på öppenvårdsapotek genomföras i år. Det kommer, som Svensk Farmaci skrev i november, att omfatta patienter med astma/kol. Slutrapporten beräknas vara klar i december i år.

Indikator-projektet ska slutrapporteras den 19 juni i år.

Av handlingsplanen framgår att Läkemedelsverket kommer att få ännu ett uppdrag att utreda generisk förskrivning. Den första rapporten från LV, som Svensk Farmaci refererade i november 2012, har nu beretts inom Regeringskansliet.

Men hittills har vinsterna med generisk förskrivning “inte tydliggjorts ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv”.

Regeringen kommer därför att ge LV ett nytt uppdrag, där vinsterna med att införa generisk förskrivning i förhållande till andra åtgärder ska utredas och tydliggöras.

Mest läst