Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Utökad praktik borde övervägas”

Praktik inom industrin och sjukvården är inslag i farmaciutbildningarna som borde övervägas, även om det finns administrativa utmaningar. Det skriver Marcus Wanselius, ordförande i Sveriges Farmaceuters studentsektion, apropå lärosätenas inspel om apotekspraktiken före helgerna.

Vi vill börja med att tacka både Andy Wallman och Christer Berg för deras uppmärksammande av praktikfrågan och vår undersökning. Det är upplyftande att se att frågan om praktik och arbetslivsanknytning ses som viktig ute på lärosäten runt om i landet.

Ni tar upp många viktiga punkter som man ur ett studentperspektiv inte alltid har lika djup insikt i som utbildningsgivarna. Vikten av praktiken för att få en koppling mellan teori och praktik, tillsammans med att få en god förståelse för distribution och slutanvändandet av läkemedel, är även klar för oss i studentsektionen.

Vi tror dock att Andy har helt rätt i sitt inlägg “Viktig brygga mellan teori och verklighet” att pedagogiken runt praktiken kan förbättras.

Det verkar, kanske på grund av dålig information från lärosätena, idag finnas en viss okunskap om hur mycket viktiga erfarenheter en väl genomförd praktik kan ge oss studenter. Detta oavsett var man sedan arbetar.

Det är därför väldigt intressant att se att både Umeå och Kalmar redan under första terminen ordnar ett antal dagar praktik på apotek.

Detta, samt att Umeå sedan har ytterligare uppdelad praktik för de studenter som läser till apotekare, kan vara en bra väg för att ge bättre förståelse för praktikens vikt inom programmet.

Så istället för att delvis ersätta den apotekspraktik som idag finns med industripraktik, skulle en praktisk industrianknytning kunna byggas in ytterligare i kurser som ges under utbildningarna.

Den professionsstrimma som Andy nämner i sitt inlägg verkar vara ett mycket bra exempel på detta. Det finns även ett stort stöd hos studenterna enligt enkäten att förlänga utbildningen om detta skulle innebära möjlighet till exempelvis industripraktik.

Från studentsektionens sida finns en stor förståelse för att en helt ny praktikperiod för alla studenter skulle innebära krav på stora administrativa resurser. Vi inser även att det skulle kunna vara problematiskt för ett lärosäte att hitta lämpliga företag som är villiga att ta emot praktikanter, problem Christer tar upp i sitt inlägg.

Det skulle dock kunna finnas alternativ där lärosätena bidrar med grundläggande hjälp, men stort ansvar ligger på studenten för att kunna genomföra en i detta fall valfri industripraktik. Om det i slutändan är genomförbart är svårt att överblicka, men att undersöka möjligheterna för någon sorts praktikmodell utifrån den vilja som finns bland studenter känns lämpligt.

Utöver en industripraktik så finns det även stöd för praktik inom sjukhusverksamhet hos studenterna. Sjukhus och landsting bör kunna ses som allt viktigare arbetsgivare för farmaceuter med en växande grupp kliniska farmaceuter i Sverige. Det finns heller inget hinder för att delvis lägga den praktik som idag sker på apotek inom sjukhusfarmacin enligt yrkeskvalifikationsdirektivet, vilket Clary Holtendal visar på i sitt inlägg “Utvidgad praktik kan gynna anställningsbarhet”.

Även här finns problem med ytterligare administrativ börda, samt att avvägningen av hur stor del av praktiken som ska ske var säkert kan vara svår.

Men då sjukhusfarmaci känns ytterst relevant i trenden av växande klinisk farmaci tillsammans med mer och mer polyfarmaci, bör även möjligheten för en delad praktik i detta avseende undersökas. En förändringsvilja hos studenterna verkar inte saknas.

Som Christer påpekar i sitt inlägg “En välkommen undersökning” kan svaren skilja sig mellan olika utbildningar och lärosäten. Det vi kan se i vår enkätundersökning är att 31 procent av respondenterna är receptariestuderande. En stor majoritet av de svarande läser vid de stora lärosätena Göteborg och Uppsala, men 6 procent av studenterna läser vid Linnéuniversitetet och 6 procent studerar vid Umeå Universitet.

Mer regionala undersökningar behövs för att få en detaljerad bild över vad varje specifikt lärosätes studenter tycker i praktikfrågan.

Slutligen vill vi återigen tacka för den respons ni gett. Vi tror att alla, studenter så som utbildningsgivare, strävar efter en stark arbetslivsanknytning och en mångfacetterad utbildning som på ett bra sätt svarar till arbetsmarknadens behov.

Marcus Wanselius, ordförande i Sveriges Farmaceuters studentsektion

Andra läser