Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekarutbildningar ska nagelfaras av expertgrupp

Nu är det dags för landets apotekarutbildningar att utvärderas. Även denna gång blir det professor emeritus Björn Lindeke som leder arbetet.

Ifjol slutförde en expertgrupp i Högskoleverkets regi sin utvärdering av de svenska farmaciutbildningarna.

Alla lärosäten som anordnar grundutbildningar inom området, utom Umeå universitet, fick kritik och i flera fall ifrågasatt examensrätt.

Vid Göteborgs universitet fick exempelvis samtliga tre utvärderade utbildningar (farmacie kandidat, farmacie magister och receptarieprogrammet) betyget bristande kvalitet.

Läs mer om utvärderingens resultat i denna artikel.

Apotekarutbildningarna var undantagna från granskningen eftersom det inte fanns några examensarbeten att granska från de apotekarutbildningar som startats enligt den nya studieordningen som antogs 2008.

Men nu har turen kommit till apotekarutbildningarna.

Den nybildade myndigheten Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som ersatt Högskoleverket, håller på att sätta samman en extern bedömargrupp.

Uppdraget startar med introduktionsmöten i september/oktober. Efter 3-4 gemensamma mötesdagar, intervjuer med lärare och inläsning av underlag väntas en slutrapport bli färdig våren 2014.

– Rekryteringen till bedömargruppen är nästan slutförd, vad som återstår nu är en arbetsgivarrepresentant. Eftersom det bara handlar om tre utbildningar blir det en liten bedömargrupp med tre ämnesexperter, en studentrepresentant och en arbetsgivarrepresentant, säger Jeanette Johansen, samordnare för utvärderingen på UKÄ.

Professor emeritus Björn Lindeke, tidigare vd på Apotekarsocieteten, kommer även denna gång att vara ordförande i granskningsgruppen.

Hur är status för de farmaciutbildningar som fick kritik i förra utvärderingen?

– De är nu under uppföljning. Åtgärdsrapporter har lämnats in som vi för närvarande granskar, säger Jeanette Johansen.

Mest läst