Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tiden räcker inte till arbete i egenvården

Farmaceuter anser att de har en viktig roll i egenvården på apoteken – men hinner bara tillbringa 12 procent av sin arbetstid där. Det visar Sveriges Farmaceuters nya enkät till apoteksverksamma farmaceuter.

I maj och juni i år skickade Sveriges Farmaceuter en enkät till ett urval av medlemmar i förbundets apotekssektion. Nu har Clary Holtendal, professionsrådgivare på förbundskansliet, sammanställt svaren från de 1 265 personer som svarade.

– Inför vårt seminarium om egenvård på Apoteksmässan var vi i första hand intresserade av att kartlägga farmaceuternas roll i egenvården i dagsläget. Men vi breddade enkäten till att även omfatta fler aspekter av arbetssituationen, bland annat möjligheterna till kompetensutveckling. Det blev en sorts temperaturmätning av de apoteksverksamma farmaceuternas arbetssituation, säger Clary Holtendal.

70 procent av de svarande var receptarier, 16 procent arbetade som chefer och 22 procent hade rollen läkemedelsansvarig farmaceut (LMA).

En överväldigande majoritet, 97 procent, av de svarande ansåg att farmaceuter är viktiga i egenvården.

Men farmaceuterna tillbringar, att döma av enkätresultaten, bara i snitt 12 procent av sin arbetstid där. Nio procent av arbetstiden gick till varuplockning medan majoriteten av arbetstiden, 72 procent, ägnades åt receptexpedition.

– Arbetsdagarna tycks på senare tid ha blivit mer statiska för farmaceuterna på apotek. Många fritextkommentarer i enkätsvaren tyder på att man vill jobba i egenvården, men att man inte hinner eller får göra det, säger Clary Holtendal.

Enkätsvaren visar också på en diskrepans: Tid ges visserligen för kompetensutveckling, men sedan finns inte mycket tid att utöva det ledarskap och kvalitetsarbete som kompetensutvecklingsaktiviteten syftat till att utveckla.

Av cheferna var det nästan 80 procent som instämde i att de fått kompetensutveckling rörande chefsskapet. Samtidigt ansåg så många som en tredjedel av cheferna att de inte fick utrymme att utöva ledarskap. I snitt bedömde cheferna att de ägnar 30 procent av arbetstiden åt ledarskap.

Av läkemedelsansvariga var det nästan 80 procent som instämde i att de fått kompetensutveckling rörande rollen som LMA. Samtidigt ansåg så många som en fjärdedel att de inte fick utrymme för kvalitetsrelaterat arbete under arbetstid.

Andra läser