Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Svårt läge för små apoteksföretag

Många små apoteksföretag befinner sig i ett kritiskt läge enligt en ny rapport från Tillväxtverket. Bara tre av 16 identifierade utmaningar för de små gäller i samma grad för apotekskedjor. Verket vill se utbildning av bankpersonal om de små apoteksföretagens villkor.

Tillväxtverket, tidigare Nutek, är en av en lång rad statliga myndigheter som har till uppdrag att följa upp och utvärdera olika aspekter av den omreglerade apoteksmarknaden.

Verket har haft till uppgift att rapportera vilka svårigheter små apoteksaktörer har på marknaden och ge förslag till förbättringsåtgärder.

I slutet av maj slutrapporterade verket sitt uppdrag till regeringen, i en rapport som nu finns att läsa här.

Verket gav i sin tur uppdraget till konsultbyrån Kontigo AB, som i höstas genomförde intervjuer med 14 av de 15 mindre apoteksaktörer som man kunde identifiera.

En övergripande slutsats enligt rapporten är att många av de små befinner sig i ett kritiskt läge och kämpar för sin överlevnad. Många av de intervjuade har utländsk bakgrund och flera av dem har uppgett att det mindre lönsamt att driva ett fristående apotek i Sverige än i andra länder.

Enligt en matris i rapporten anses bara 3 av 16 identifierade utmaningar för mindre apoteksföretag gälla i samma grad för större apotekskedjor.

Här är ett urval av de slutsatser som framgår av rapporten:

– Företagarna anser att regelverket innebär mycket att sätta sig in i, men inga avgörande hinder för etableringen. Den stora mängden regelverk anses vara en utmaning, både vid drift och kundkontakt. Flera upplever det som svårt att hänga med vid förändringar i regelverken.

– Den främsta specifika kritiken av regelverk gäller generikamodellen. Många efterlyser större möjlighet att förhandla pris med tillverkarna.

– Många beskriver 24-timmarsregeln som orealistisk med tanke på att den bara gäller apotek och inte distributörer. ”Grossisterna har inte samma regler så vi får anpassa oss efter deras praxis, trots att vi riskerar bryta mot reglerna”, sa en av intervjupersonerna. Dessutom prioriterar grossister ofta leveranser till stora aktörer snarare än småapotek, enligt några röster.

– Handelsmarginalen anses vara låg på receptläkemedel. Särskilt anses en höjning vara angelägen för dyra läkemedel.

– Det klart största problemet när det gäller likviditeten upplevs vara eftersläpningen i landstingens utbetalningar till apoteken. Systemet anses till och med ha förorsakat konkurser för fristående apotek. Förskjutningen av moms på läkemedel i tre månader innebär också att apoteken måste ligga ute med pengar, och upplevs som problematisk.

– Licenshanteringen anses tidskrävande.

– Företagarna har generellt positiva erfarenheter av Läkemedelsverket.

– Finansieringen och bankernas krav på säkerhet för lån är en utmaning, och anses ha varit ett avgörande hinder för många som försökt men inte startat. Bankerna har å ena sidan förstått att apoteksmarknaden gynnar stordrift, och ställer därför högre krav på säkerhet än i andra branscher. Å andra sidan förstår bankerna inte hur marknaden fungerar när det gäller ersättningen från landstingen, något som trots allt borde utgöra en säkerhet för kreditinstitutionerna.

– IT-stöden har varit och fortsätter vara problematiskt område för småföretagarna. De flesta använder idag Receptums system MAXX som fungerar men anses omständligt. Många efterlyser ett centralt utvecklat IT-stöd från Apotekens Service AB.

Vad kan då göras för att förbättra situationen för de små? Här är rapportförfattarna mer fåordiga.

”De flesta av de problem för fristående apoteksföretag som lyfts fram i rapporten kräver förändringar av olika regelverk på en mer långsiktig och strukturell nivå”, skriver man.

Tre konkreta åtgärder diskuteras dock på rapportens sista sida:

– Någon form av stöd till småföretagare så att de i olika skeden av företagandet kan anlita extern rådgivning.

– Utbildningsinsatser mot kreditgivare om villkoren för apoteksverksamhet i mindre skala.

– Mer samordnad information, exempelvis på webben, om företagande inom apoteksbranschen inklusive myndighetsinformation, med företagarna som målgrupp.

Förutom 14 apoteksaktörer har rapportförfattarna intervjuat fyra experter: Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening; Fredrik Skepp, tidigare ordförande för Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening, apoteksutredaren Sofia Wallström samt Lennart Axelsson, tidigare vice vd för Boots Farmacevtföretagarna.

Andra läser