Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Europa agerar mot läkemedelsfel

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har inlett ett samarbete för att kartlägga och förebygga felaktig användning av läkemedel. Det första steget är att samordna datainsamlingen.

Felanvända läkemedel orsakade av antingen felaktig förskrivning, felaktig expediering eller felaktig användning är den vanligaste orsaken till biverkningar som är möjliga att förebygga.

Därför tar nu det europeiska läkemedelsverket, EMA, ett krafttag för att samordna insatserna mot felanvända läkemedel i Europa.

Bakgrunden är den nya europeiska biverkningslagen som kom i somras och som möjliggör ett samarbete över gränserna i dessa frågor.

– Det här är första gången man har fått in i lagstiftningen att vi ska dela också den här typen av information, tidigare har man hanterat felanmälningar på olika sätt i olika länder, säger Kerstin Jansson, chef på enheten för farmakovigilans på Läkemedelsverket.

Det första som måste göras är att samordna själva terminologin mellan de många olika medlemsländerna, något som kan låta enkelt eftersom ett fel är ett fel, men riktigt så enkelt är det inte.

– För att vi ska kunna poola data från alla länder i Europa i en databas så måste vi koda biverkningarna på samma sätt för att vi ska kunna hitta dem tillsammans senare, säger Kerstin Jansson.

– På det sättet kan vi få ett mycket bättre grepp på hur det står till med felaktig läkemedelsanvändning och därmed göra något åt saken, säger hon.

Den nya lagstiftningen innebär också att Läkemedelsverket nu kan hämta in detaljerad information om lex Maria-anmälningar från Socialstyrelsen där det handlar om läkemedelsfel för att följa upp om det finns brister i läkemedelsinformationen eller förpackningen som har haft en avgörande betydelse för felets uppkomst. Något som inte har fungerat tillfredsställande hittills.

– Sjukvårdshuvudmännen har hela tiden haft en skyldighet att se till att den här informationen kommer till oss, men det har inte varit särskilt vanligt utan de har mer koncentrerat sig på hur det kunde hända på sjukhuset, säger Kerstin Jansson.

Hon hoppas att det europeiska samarbetet dels kommer att öka uppmärksamheten på dessa frågor i Sverige och dels effektivisera arbetet att hitta systemfel.

– Genom att dela informationen mellan myndigheterna i Europa får vi ju ett mycket större underlag och kan snabbare hitta problem som vi kan åtgärda, säger Kerstin Jansson.

EMA har sammanställt ett antal punkter för att starta sitt gemensamma arbete för att förebygga felaktig läkemedelsanvändning. Detta är deras aktionslista:

• Harmonisering och ytterligare utveckling av terminologier och definitioner av läkemedelsfel på EU- och internationell nivå.
• Etablera ett samarbete mellan nationella patientsäkerhetsorganisationer, nationella myndigheter, EMA och EU-kommissionen.
• Utveckla nya metoder att identifiera läkemedelsfel ur ett patientsäkerhets- och farmakovigilansperspektiv genom analys och poolning av data.
• Systematisk utvärdering och förebyggande av läkemedelsfel under ett läkemedels livcykel genom krav på riskhanteringsplan före godkännande inom EU.
• Skapa ett aktivt engagemang och en förmåga att förbättra säkra läkemedelsvanor hos patient- och konsumentgrupper.
• Stödja forskning om säkra läkemedelsvanor.

Mest läst