Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vård ska remittera till apotek

Först en kunskapsöversikt och förslag på utfallsmått – senare ett pilotprojekt på apotek för en avgränsad patientgrupp. Så ser planen ut för Läkemedelsverkets nya regeringsuppdrag ”strukturerade läkemedelssamtal på apotek”. Samtalen ska som regel ske efter remittering från vården. UTÖKAD 14.03

Som Svensk Farmaci skrev förra veckan har regeringen gett Läkemedelsverket uppdraget att ”initiera och utvärdera” försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Apotekaren Cecilia Bernsten blir ansvarig för projektet på Läkemedelsverket.

Svensk Farmaci har nu tagit del av den mer detaljerade uppdragsbeskrivningen som skickats till Läkemedelsverket.

Där framgår att bakgrunden till projektet bland annat är att ”utbudet och omfattningen av farmaceutiska tjänster idag är begränsad”. Här refereras till Statskontorets utvärdering från i fjol.

Enligt uppdraget får projektet strukturerade läkemedelssamtal 1,5 miljoner kronor under 2013. Lika mycket är planerat att utbetalas nästa år.

Den nya försöksverksamheten ska ”utformas för en avgränsad patientgrupp och syfta till att uppnå ökad följsamhet till ordinerad behandling”.

Senast den 27 september ska LV lämna en första skriftlig delredovisning till Socialdepartementet.

I uppdraget ingår att ge förslag på relevanta utfallsmått som är ”tydligt definierade och mätbara och som därmed ger underlag för att kunna fastställa effekten av strukturerade läkemedelssamtal”.

LV ska också, fram till den 27 september, leverera:

– En kunskapsöversikt av befintliga rådgivningsmodeller.

– En beskrivning av urvalskriterier och rekommendationer avseende patientgrupp.

– En redogörelse för val av effektmått.

För slutredovisningen får Läkemedelsverket nästan hela nästa år på sig. Den 15 december 2014 ska slutrapporten vara inne på departementet.

– Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för den svenska apoteksfarmacin efter omregleringen. Vi välkomnar också att förbundet har definierats som en samarbetspartner i projektet. Vi har redan en arbetsgrupp för farmacevtiska tjänster på plats, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmacevtförbund.

I slutrapporten 2014 ska en samlad bedömning av den då genomförda försöksverksamheten ingå.

Särskild tonvikt ska läggas vid patientnytta i förhållande till kostnad för verksamheten.

LV ska också bedöma behovet av förändring i lagstiftningen, och ”klargöra rollfördelningen mellan den medicinska och farmaceutiska professionen samt principerna för remittering”.

Av uppdragsbeskrivningen framgår att grundrutinen ska vara att läkaren remitterar till de strukturerade läkemedelssamtalen på apotek. Men det ska också finnas möjlighet för farmacevterna på apotek att, i samråd med förskrivande läkare, ta initiativ till samtalen.

Uppdragsbeskrivningen säger också att försöksverksamheten ska “inskränkas till en avgränsad patientgrupp där följsamheten till ordinerad behandling är låg”.

Mest läst