Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV och Läkemedelsverket bytte åsikt med varandra

2009 ville TLV att prisperioden i generikasystemet skulle förlängas till fyra månader. Då var Läkemedelsverket negativt. Nu har myndigheterna bytt åsikt med varandra och tycker precis tvärtom, att döma av remissvaren på Sofia Wallströms första betänkande.

Det var 2009 som TLV ursprungligen lanserade förslaget att prisperioden i generikasystemet skulle förlängas till fyra månader från dagens en månad.

Detta bland annat för att, som det hette i pressmeddelandet, ”öka patientsäkerheten och skapa effektivare logistik med bibehållen god prispress”.

Förslaget blev aldrig verklighet, bland annat eftersom risken för kritiska rester, alltså situationer där ingen tillverkare kan leverera läkemedel, bedömdes öka med så långa prisperioder.

Längre prisperioder ansågs inte heller vara förenligt med de tidsgränser som fastställs i det så kallade transparensdirektivet.

En av de instanser som då uttryckte kritik mot förslaget var Läkemedelsverket. I ett remissvar till TLV daterat den 17 februari 2010 pekade verket bland annat på risken för kritiska rester.

Nu är förlängda prisperioder åter en högaktuell fråga.

Detta efter att apoteksutredaren Sofia Wallström föreslagit att prisperioderna ska förlängas till två månader, och myndigheter och andra intressenter har levererat sina remissvar.

Av remissvaren framgår nu att TLV ändrat sig och inte längre tror på förlängda prisperioder.

TLV avstyrker den förlängning på en månad som Sofia Wallström argumenterar för.

Detta trots att förlängningen alltså är mer blygsam än den som TLV själv tidigare föreslog.

TLV pekar på att en förlängning inte vore förenlig med transparensdirektivet, att kritiska restsituationer ”kommer att öka och därmed bland annat äventyra patientsäkerheten” och att prispressen kan påverkas negativt.

Däremot vill Läkemedelsverket nu ha längre prisperioder, och tycker att Sofia Wallströms förslag är för försiktigt i detta avseende.

”Grunden för att inte välja en längre prisperiod på fyra månader är oklar”, skriver Läkemedelsverket på sidan 4 i sitt remissvar.

”Förslagets två månader är en för kort förlängning och effekterna av en längre bör utredas ytterligare”, skriver Läkemedelsverket vidare.

Andra läser