Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lif: “En av Europas mest repressiva prismodeller”

Apoteksbranschen vill att en ny utredning tillsätts om generikamodellen, och att 24-timmarsregeln avskaffas. Det och mycket annat framgår av de hittills inkomna remissvaren på Sofia Wallströms apoteksutredning, som Svensk Farmaci gått igenom.

Tolv instanser har hittills lämnat in sina remissvar på Sofia Wallströms delbetänkande till Socialdepartementet.

Bland de tolv som är klara finns åtminstone tre tunga aktörer: Lif, Sveriges Apoteksförening och Region Skåne.

Svensk Farmaci sammanfattar här vad dessa aktörer tycker om de viktigaste förslagen.

Sveriges Apoteksförening anser bland annat att:

– Nya prismodellsförslaget är bra, men krångligt

– Apotekens handelsmarginal måste skyndsamt ses över om förslaget ska bli verklighet

– Beklagar att föreningens föreslagna förändringar av generikasystemet inte beaktats

– Möjligheterna till parallellhandel inom icke utbytbar generika överskattas och kompenserar inte de negativa effekterna av prismodellen för apoteken

– Vill att en ny utredning av generikasystemet tillsätts. Fokus bör här vara på att ”stärka apotekens möjligheter att förhandla och sluta avtal, snarare än ökad detaljreglering”.

– Nationell lagersaldodatabas bör inte införas

– Samarbetsavtal mellan landsting och läkemedelsföretag bör inte förverkligas

– Reglering som preciserar öppenvårdsapotekens lagerhållning avvisas. ”Detta går inte att reglera på en fungerande marknad”, skriver föreningen.

– 24-timmarsregeln bör avskaffas. I det fall den blir kvar måste den gälla alla led i försörjningskedjan.

– Förlängd utbytesperiod inom generikasystemet välkomnas, liksom kartläggningen av restnoteringar

Region Skåne tycker att utredningens identifiering av problem är gedigen, men att förslagen ”delvis brister i tydlighet, utfall och uppföljning”.

I de enskilda frågorna anser regionen att:

– Det nya prismodellsförslaget i huvudsak är bra

– TLV:s nya bagatellgräns är en bra idé men kriterierna bör förändras

– Förslaget om att landsting och läkemedelsindustri bör få ingå rabattavtal är välkommet, och möjligheten bör tydliggöras i lagtext

– Apoteken bör inte ha förhandlingsrätt på priser. Apotekens incitament ”borde inte ligga i förhandling av priser utan i incitament avseende patientsäkerheten (hög tillgänglighet och farmaceutisk rådgivning)”

– Bra idé att nyttja uppnådda besparingar för att stimulera innovation

– En stor brist att ingen undersökning ringat in hur många patienter som lämnar apotek utan efterfrågade läkemedel – en kompletterande undersökning bör göras

– Välkomnar gemensamt söksystem för lagersaldo, bör vara sökbart via nätet

– Välkomnar att apoteken får bättre möjlighet att motsätta sig byte med hänvisning till patientsäkerheten, men kräver att dessa apotekskryss journalförs

Läkemedelsindustrins branschorgan Lif fokuserar framför allt på den nya prismodellen, som man är kritisk till. Modellen beskrivs som ”en av de mest repressiva prismodellerna i Europa”.

”Kombinationen av värdebaserad prissättning och ytterligare lager av internationell referensprissättning, volymkontroll och landstingsförhandlingar för tankarna till de åtstramningsåtgärder som kristyngda länder runt om i Europa tvingas genomföra”, skriver Lif bland annat.

”I syfte att uppnå vissa besparingar här och nu äventyras Sveriges attraktionskraft för investeringar i Life Science-verksamhet för lång tid framåt”, fortsätter Lif i sitt remissvar.

Lif anser i övrigt, bland annat, att:

– Landsting/regioner bör ej få förhandla fram rabatter med läkemedelsföretag – riskerar leda till ökad ojämlikhet i landet och mellan patienter.

– Värdebaserad prissättning även i fortsättningen bör gälla i Sverige. Internationell referensprissättning bör inte införas.

– Välkomnar att generikabytessystemet huvudsakligen lämnas oförändrat.

Den 25 februari går remisstiden ut.

Andra läser