Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Genomgångar minskade inte inläggningar

Enligt en ny svensk metaanalys minskar läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilda boenden inte mortaliteten eller antalet sjukhusinläggningar. Men studien har begränsningar.

Frågan om nyttan av särskilt organiserade läkemedelsgenomgångar har aktualiserats i och med Socialstyrelsens skärpta föreskrifter från i höstas.

Inom kort väntas en Cochrane-rapport utvärdera kunskapsläget om effekterna av sådana läkemedelsgenomgångar i sjukhusmiljön.

Men vilken nytta ger läkemedelsgenomgångar för patienter i särskilda boenden? Enligt Socialstyrelsens nya föreskrifter behöver cirka 93 000 patienter i särskilt boende årligen en översyn av sina läkemedel.

En forskargrupp knuten till Sahlgrenska universitetssjukhusets HTA-centrum (Health Technology Assessment) har försökt finna svar på frågan genom en metaanalys av publicerade studier. Gruppen leds av läkaren Susanna Wallerstedt vid Sahlgrenska akademin.

Forskarna har nu publicerat en första delstudie om läkemedelsgenomgångars eventuella effekt på mortalitet och antalet sjukhusinläggningar en rapport.

I en litteratursökning hittade forskarna 12 publikationer, varav sju randomiserade studier (RCT) av varierande kvalitet. I åtta av dem jämfördes särskilt organiserade läkemedelsgenomgångar med vanlig rutin.

Fem av dem, med totalt 4564 patienter, kunde sammanställas i en metaanalys avseende mortalitet. Två RCT kunde sammanställas i en metaanalys avseende sjukhusinläggningar.

Slutsatsen av analysen är att särskilt organiserade läkemedelsgenomgångar inte visat sig minska vare sig mortaliteten eller antalet sjukhusinläggningar.

Forskarna anger dock att det vetenskapliga underlaget för de båda slutsatserna är begränsat.

De påpekar också att äldre i särskilt boende har hög mortalitet.

Det gör att det krävs större material än vad som föreligger i rapporten för att påvisa en enskild interventions effekt på mortalitet och sjukhusinläggningar, skriver forskarna.

I en andra delstudie kommer forskarna nu att studera läkemedelsgenomgångars eventuella effekt på livskvalitet och kostnader.

Mest läst