Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Kortare utbildning från annat EU-land måste accepteras”

Ett EU-direktiv tvingar Sverige att utfärda receptarielegitimation till personer med kortare utbildning än vad som krävs i Sverige - om yrkesverksamheterna bedöms som jämförbara. Svensk Farmaci bad Socialstyrelsens jurist förklara bakgrunden till de aktuella besluten.

Som Svensk Farmaci skrev i fredags har Socialstyrelsen vid två tillfällen 2012 utfärdat receptarielegitimation till personer som gått den danska farmakonomutbildningen.

Den unikt danska utbildningen är ingen universitetsutbildning utan ges i Apotekerforeningens regi. Den brukar beskrivas som ett mellanting mellan den svenska apoteksteknikerutbildningen och receptarieprogrammet på universitetsnivå.

Socialstyrelsens hemsida informerar myndigheten om vad som gäller för personer med utländska vårdrelaterade utbildningar som vill ansöka om yrkeslegitimation i Sverige ”enligt EG-direktivets generella ordning”.

En förutsättning är att yrkesverksamheterna som de jämförda utbildningarna leder till bedöms vara jämförbara.

Socialstyrelsen har, som Svensk Farmaci skrev i fredags, bedömt att så är fallet för farmakonomer respektive receptarier.

Enligt de allmänna principer som anges på hemsidan placeras receptarieyrket i vad som kallas kategori 2.

I den kategorin ingår reglerade yrken som ”förutsätter högskoleutbildning som omfattar minst tre och högst fyra år”.

Enligt informationen ska ”en yrkesutövare som från ett annat EES-land än Sverige har ett bevis på formella kvalifikationer för något av yrkena på nivå 1, 2 eller 3, efter ansökan hos Socialstyrelsen, som huvudregel, få legitimation eller annan behörighet för yrket”.

Men farmakonomutbildningen i Danmark är alltså ingen högskoleutbildning, utan en branschframtagen utbildning med mindre inslag av farmaciämnen än den svenska receptarieutbildningen.

Socialstyrelsen kan därför, genom att utfärda receptarielegitimation till farmakonomer, tyckas ha brutit mot de principer som myndigheten själv presenterar på sin hemsida.

Svensk Farmaci ringde upp Helena Scarabin, jurist på Socialstyrelsen, för att få en förklaring.

Mot bakgrund av den definition av receptarieyrket som ni själva presenterar – hur kunde ni utfärda receptarielegitimation till två farmakonomer tidigare i år?

– I artikel 11 i yrkeskvalifikationsdirektivet indelas yrkeskvalifikationerna i olika nivåer där nivå C är postgymnasial utbildning på minst ett år, och nivå D är avslutad utbildning på postgymnasial nivå på minst tre år och högst fyra år, säger hon.

– Enligt artikel 13 ska en medlemsstat erkänna yrkeskvalifikationer som minst motsvarar den nivå som ligger omedelbart före den som den mottagande medlemsstaten kräver i enlighet med artikel 11. Det vill säga, om den mottagande medlemsstaten har en utbildning på nivå D ska den erkänna utbildning från en annan medlemsstat på nivå C, säger Helena Scarabin.

Andra läser