Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

En späckad Almedalsvecka

BLOGG: Sveriges Farmacevtförbunds ordförande Thony Björk plöjde sig igenom ett 25-tal seminarier under Almedalsveckan. Med några veckors distans till evenemanget summerar han sina intryck i Förbundsbloggen.

Almedalsveckan bjöd i år på mer än 1800 olika seminarier. Det gjorde att jag fick prioritera hårt bland alla aktiviteter. Jag koncentrerade mig på områdena läkemedel, vård och användning av innovationer i vården. Jag hann med ett 25-tal seminarier på de fem dagar jag var där.

Mer makt till patienten

Patientmaktsutredaren Johan Assarsson medverkade vid många seminarier. Hans utredning om den framtida patientlagstiftningen med ökad patientmakt som utgångspunkt, har fått stor uppmärksamhet.

Patientjournal på nätet var temat för att av seminarierna. Här visades tydligt att frågan om vad som skall vara tillgängligt och för vem inte är enkel. Från patientorganisationerna vill man att man som patient skall ha tillgång till absolut allt och själv avgöra vad man vill visa för andra aktörer inom hälso- och sjukvården. Ett problem som måste lösas är terminologi och struktur. Idag saknas enhetlighet i de olika journalsystem som används av vården. En annan fråga som diskuterades var rätten/möjligheten att spärra viss information och konsekvenserna av detta.

Vi kan konstatera att det förslag som Patientmaktutredningen lagt helt går på den linje vi föreslagit i vår Nollvision vad gäller patientens rätt till sin egen journal och att själv avgöra vem som skall få ta del av den. På så sätt får man en stark och delaktig patient och stärker patientsäkerheten.

Bättre styrning av hälso- och sjukvården

Stefan Carlssons utredning om statens styrning över landsting och regioner fick stort utrymme under Almedalsveckan. Carlsson har i sin utredning, som nu är på remiss, föreslagit att dagens 12 myndigheter inom sjukvårdsområdet blir 4. Utgångspunkten är starkare kunskapsstyrning. Vi kan konstatera att regeringen redan innan remisstidens utgång gått före och utsett en ny chef för den nya tilltänkta Tillsynsmyndigheten, Gunilla Hulth Backlund. Man har också redan ökat antalet myndigheter från 12 till 14.

Det finns en stor konsensus kring att Carlssons förslag är bra, men genomförandet är en stor diskussionsfråga, framför allt tiden för förändringen. Det alla vill åstadkomma är en bättre styrning, inte en starkare.

Det finns givetvis en diskussion om att det kommunala självstyret kan komma i kläm om styrningen blir starkare, men att vi måste få en bättre styrning för att få en likvärdig vård håller alla med om. Både Socialstyrelsen och enskilda landsting arrangerade seminarier som tog upp utredningens förslag.

Vi har inte svarat på remissen än och vissa delar har ju regeringen redan tagit i. Låt oss hoppas att det inte stannar där.

Innovationer i vården

Användningen av innovationer i vården var temat för flera seminarier arrangerade av bland andra Lif, AstraZeneca, MSD, tankesmedjor med mera. Får danskarna bättre läkemedel än svenskarna var ett tema som diskuterades, där man kunde visa att danskarna i högre grad än vad som sker i Sverige använder ”nya innovativa” läkemedel. Och ändå har man inte högre läkemedelskostnader per invånare än Sverige. Diskussionen handlar mycket om vad som kan definieras som ”nya innovativa” läkemedel och om det högre priset kan motiveras av en bättre effekt.

Samma frågeställning gäller för övrigt andra typer av innovationer i vården, till exempel användningen av ny teknologi i vården. Ett stort diskussionsämne var också hur forskningen skall få tillgång till vården. En vård i världsklass kräver forskning i världsklass, deklamerade Reformklubben i samarbete med bland annat Lif.

Ett mycket spännande seminarium med titeln ”Tillfälligheter skapar framgång – mångfald snabbaste vägen till innovation” med en inspirerande föreläsning av Frans Johansson, författare till boken Medicieffekten. Frans visade hur korsbefruktningen av olika perspektiv i en organisation frammanar en explosion av idéer. Individ, passion och handling är avgörande för att lyckas genomföra banbrytande idéer.

Apoteken – en del av hälso- och sjukvården

Sveriges Apoteksförening arrangerade ett seminarium med titeln ”Först och sist i vårdkedjan – Apotekens roll i samhället” med medverkan av Kristin Wisell från samhällsfarmacin i Uppsala, Karin Johansson, statssekreterare (KD), Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet (S), Marie Wedin, ordförande i Läkareförbundet och Tony Rydberg, vice vd på Vårdapoteket.

Debatten handlade dels om apotekare och receptariers roll och uppgift som del av hälso- och sjukvården. Vi kom också in på frågan om hur apoteken skall ersättas och jag fick tillfälle att till statssekreteraren åter lyfta fram att en modell som ger apoteken ersättning för farmacevtiska kunskapstjänster ger incitament för apoteken att utvecklas i en riktning som tydliggör rollen som en aktör i hälso- och sjukvården. Vi kan konstatera att intresset för att ta i den frågan fortfarande sitter långt inne.

I samband med seminariet lanserade Apoteksföreningen en Vitbok om apotekens roll i samhället och i hälso- och sjukvården. Boken tydliggör hur Apoteksföreningen ser på apotekens roll i vårdkedjan, vilka förutsättningar som krävs och hur rådgivning och kunskap kring läkemedel kan bidra till sänkta kostnader för samhället. Låt oss hoppas att det inte bara blir ett politiskt inslag utan att den roll som föreningen skissar för apoteken också visar sig i handling.

Äldres läkemedelsanvändning och den problematik som finns i de olikheter man kan se i förskrivning av läkemedel till äldre över landet, lyftes i ett seminarium arrangerat av Koll på Läkemedel. Arrangörer var PRO, SPF och Apoteket AB. Man har kunnat visa att i hälften av landets kommuner får 30 procent av de äldre över 80 år olämpliga läkemedel. I många kommuner får dessutom en majoritet av de över 80 år fler än tio olika läkemedel. Variationerna är stora över landet vilket tyder på brister i vårdkvaliteten.

Koll på läkemedel kräver därför läkemedelsrevisioner i de kommuner som visar störst brister. Ett bra förslag!

I vår Nollvision har vi ju uppmärksammat problematiken med äldre och läkemedel och krävt läkemedelsgenomgångar för de som är äldre än 75 år och har fem eller fler läkemedel.

Ett spännande initiativ som lyftes i ett seminarium är minutkliniker på apotek. I ett samarbete mellan KD och finska Laastari erbjuds ett antal behandlingar och vaccinationer. Sköterska och läkare ansvarar för aktiviteten som rent juridiskt är skild från apoteket men finns i apotekens lokal.

Pris för ett besök är 490 kronor och exempel på vad man behandlar är lättare infektioner och allergier. Eftersom det är sjukvård förs journal. I debatten lyftes frågan om det rent etiska i att förskrivning och dispensering sker i samma lokal, även om det är olika juridiska enheter. Debatten handlade också om riskerna med överförskrivning av antibiotika.

Thony Björk

Mest läst