Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Osäkra effekter trots kilovis med uppföljningar av reform

Sammanlagt 11 statliga instanser följer upp omregleringen av apoteken, enligt en ny rapport från Statskontoret. Ändå kommer det i många fall att bli svårt att dra säkra slutsatser, varnar myndigheten.

Statskontoret kommer att delredovisa sin stora, enkätbaserade utvärdering av apoteksreformen senast den 1 juni i år. Slutrapporten kommer senast den 1 juni nästa år.

Men redan nu presenterar myndigheten, vars uppgift är att förse regeringen och departementen med beslutsunderlag, en annan rapport som berör omregleringen av apoteksmarknaden.

Rapporten jämför olika avregleringar som genomförts på senare tid med avseende på hur reformerna har utvärderats.

Förutom apoteken ingår omregleringar av elmarknad, fordonsbesiktning, förskola, inrikesflyg, post, skola, taxi med mera.

När det gäller apoteksreformen har framför allt två myndigheter fått renodlade uppdrag att följa upp reformen gentemot de uppsatta målen – Tillväxtanalys och just Statskontoret.

Tillväxtanalys har två pågående utvärderingar, om priser och geografisk tillgänglighet, där delrapporter lämnats och slutrapporterna ska vara klara i december.

I det förflutna hade även Konkurrens- och Konsumentverket uppdrag att följa och rapportera utvecklingen under omregleringstiden. Dessa uppdrag är slutredovisade.

Tillväxtverket har också ett pågående uppdrag av karaktären följa och rapportera, som ska kartlägga de svårigheter som små aktörer möter på apoteksmarknaden. Som Svensk Farmaci rapporterat flera gånger har de små aktörerna löpande konfronterats med olika typer av svårigheter på den nya marknaden. Tillväxtverkets uppdrag ska slutredovisas 31 maj nästa år.

Statskontoret listar också den pågående Läkemedels- och apoteksutredningen som delvis anses ha karaktären av en uppföljning. Sofia Wallström ska redovisa delar av detta uppdrag i september i år och övriga delar senast den 1 april 2013.

Utöver detta följer TLV tillgänglighet, service och lönsamhet på apoteksmarknaden, och Läkemedelsverket har bland annat rapporterat om effekter av omregleringen av receptfritt i butik.

Riksrevisionen har uppmärksammat granskat förberedelsearbetet inför omregleringen, och även initierat en granskning av själva försäljningen av apotek. När den senare ska vara färdig är ännu inte fastställt.

Dessutom tillkommer flera myndigheters instruktionsreglerade uppgifter med koppling till uppföljning av apoteksmarknaden. TLV, Konkurrensverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Datainspektionen har alla sådana uppgifter.

Statskontoret drar slutsatsen att många instanser studerar apoteksmarknaden, och att det finns risk för överlappningar och dubbelarbete. Ett konkret exempel är Statskontorets och Tillväxtanalys pågående uppdrag.

Målen om prispress och låga läkemedelskostnader hör till de områden som följs upp av flera olika myndigheter. Målen kring service och utbud utvärderas dock inte i lika omfattande grad, enligt Statskontoret.

Trots att så många aktörer följer upp reformen anser Statskontoret avslutningsvis att det kommer att vara svårt att dra några säkra slutsatser om omregleringens effekter i olika avseenden. Även om vissa utfall kan mätas, blir det svårt att med säkerhet koppla dessa till omregleringen.

Och även om utvärderingsperspektivet inkluderades redan i förarbetena har det i vissa fall ändå varit för sent för utvärderarna att samla in relevanta data.

Dessutom finns risken att utvärderingarna avrapporteras för tidigt för att det ska vara möjligt att uttala sig om de mer långsiktiga effekterna av reformen, skriver Statskontoret.

Läs rapporten här.

Mest läst