Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

KPMG: Nyetableringar bör stoppas

Svensk Farmaci har tagit del av KPMG:s rapport ”Projekt Avicenna” om apoteksmarknaden som nu har överlämnats till Socialdepartementet. Apoteket AB:s marknadsandel föreslås beräknas på omsättning. Bolaget är idag större än tillåtet enligt KPMG:s föreslagna begränsning.

Bakgrunden till rapporten har bland annat varit den stundtals infekterade diskussionen om hur Apoteket AB:s marknadsandel ska beräknas.

Apoteket AB har själva hittills gjort gällande att marknadsandelen ska beräknas på antal öppenvårdsapotek, medan konkurrenterna argumenterat för en omsättningsbaserad beräkning.

KPMG anser att Apoteket har kvarvarande konkurrensfördelar och att en begränsning av bolagets marknadsandel måste råda även i fortsättningen. Konsultbyrån anser att marknadsandelen bör beräknas på omsättning.

Det framstår enligt KPMG som det ”mest tydliga, rättvisande och uppföljningsbara alternativet”.

KPMG föreslår därför en justerad, omsättningsbaserad definition av marknadsandel. Enligt denna hade Apoteket AB 2011 en marknadsandel på 36,5 procent. KPMG föreslår att gränsvärdet för Apoteket ABs marknadsandel, baserat på vad som gäller idag men omräknat enligt den tydligare definitionen, bör vara 35,9 procent.

Det skulle innebära att Apoteket AB idag har en för stor marknadsandel och måste minska densamma. KPMG föreslår nyetableringsstopp som den mest lämpliga åtgärden för att uppnå detta, vilket också föreslås skrivas in i begränsningsregeln.

Begränsningen föreslås gälla till den 30 april 2014, eller till dess att en annan aktör blivit större än Apoteket AB.

Marknadsandelen föreslås följas upp halvårsvis eller, så länge marknadsandelen är för stor, kvartalsvis.

Enligt rapporten i övrigt har flera av regeringens målsättningar med omregleringen uppnåtts, bland annat när det gäller nya apotek och längre öppettider. Regler kring returrätt och generika har dock lett till något mindre lagerhållning vilket påverkat tillgängligheten till läkemedel negativt.

Kostnaderna för läkemedel har inte påverkats inom öppenvården, men inom sjukvården vittnar landstingen om lägre kostnader för apotekstjänster, ”drivet av både lägre prisnivåer och insourcing”.

Enligt KPMG befinner sig marknaden nu i ett känsligt läge. Nyetableringarna antas nu avta och fokus flyttas till förbättrad lönsamhet och konsolidering. Många viktiga beslutspunkter väntas inträffa inom de närmaste 1-1 ½ åren.

Den så kallade lock up-regelns upphörande 2013 antas påverka konsolideringstakten, leda till omflyttning av apotek samt eventellt minska antalet apotek och leda till en glesbygdsproblematik.

Öppenvårdsmarknaden (öppenvårdsapotek, detaljhandel och distanshandel) har genomsnittligt ökat sin tillväxt med 2,2 procent årligen sedan 2009. Ungefär samma utveckling prognostiseras fram till 2015.

Men ökningen av försäljning på öppenvårdsapotek har bara växt med 1,4 procent årligen, eftersom detaljhandeln börjat sälja OTC-läkemedel.

Detaljhandeln har tagit 19 procent av OTC-försäljningen, enligt rapporten.

Trots detta har antalet apotek ökat med cirka 300 sedan omregleringen eller 31 procent. På vissa orter finns dock tecken på överetablering med ”4-6 apotek inom en radie på 400 meter”. KPMG tror att utrymmet för nyetableringar blir litet från och med i år. Om ingen konsolidering sker på marknaden, kommer en större neddragning – på totalt över 100 apotek – att behövas för att normala lönsamhetskrav ska kunna uppnås.

Den måttliga försäljningsökningen och många nya apotek har gett en utspädning av omsättningen per apotek. Dessutom har apoteken belastats med ökade operationella kostnader för till exempel lokaler och overhead, och till detta kommer initiala investeringar i till exempel IT. Kontentan av detta är, enligt KPMG, att det blivit svårare för apoteken att uppnå lönsamhet. Den så kallade EBIDTA-marginalen hos apoteken har minskat från cirka 4 procent 2008 till 2 procent 2011.

Enligt KPMG:s definitioner finns idag nio apotekskedjor i landet, varav två franchisekedjor, samt 17 oberoende apoteksaktörer.

Men 2015 bedömer KPMG att det, efter den förväntade konsolideringen, bara finns fem stora eller mellanstora kedjor i landet.

Apoteket AB är den enda ”klusteraktören” som ökat sin marknadsandel efter försäljningen av apotek. Alla övriga klusterköpare har tappat marknadsandelar, eftersom helt nya aktörer kommit in på marknaden.

Apotekets ökning av marknadsandelen har dock bara varit 0,5 procent, vilket är mindre än vad vissa marknadsaktörer låtit påskina.

Eftersom ökningen är så liten så skulle Apoteket, enligt rapporten, ha fått genomföra några av sina nyetableringar även om bolagets marknadsandel hade beräknats på omsättning. Dock inte alla.

Enligt KPMG:s undersökning har hela 50 procent av Apoteket AB:s nyetableringar skett 100-150 meter från ett befintligt klusterapotek.
Påverkan av dessa nyetableringar har varit mer negativ för konkurrenterna än om en annan aktör hade etablerat sig där.

Någon marknadsandelsbegränsning behövs inte för Apoteket Farmaci inom slutenvården, enligt rapporten. Men Apoteket Farmacis möjligheter att agera och marknadsföra sig mot öppenvården bör, som idag, begränsas, åtminstone fram till den 31 december 2013.

Mer information och reaktioner senare.

Mest läst