Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Koppla miljökrav till subvention!”

Vid regeringssammanträdet den 22 september fattades beslut om tilläggsdirektiv till ”utredningen om vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet”, eller kortare uttryckt, ”Sofias utredning”. Utredare är nämligen Sofia Wallström och beslut om direktiv för huvudutredningen fattades den 16 juni. Den 1 september 2012 skall uppdraget redovisas.

Det är en hel del intressanta frågor som tilläggsdirektivet behandlar.

Det handlar om en översyn av prissättningen av originalläkemedel utan generisk konkurrens, hantering och prissättning av licensläkemedel, extemporeläkemedel och smittskyddsläkemedel, att se över behovet av att definiera vilka läkemedel som skall ingå i läkemedelsförmånerna, att överväga om miljöaspekter bör beaktas vid subventionsbeslut, att komma med förslag på hur en obligatorisk läkemedelsförsäkring ska utformas inom förmånerna samt se över leverans- och tillhandahållandeskyldigheten när det gäller förordnade läkemedel och varor. 

Det finns emellertid inget uttalat om att se över det nuvarande generikautbytesystemet. Jag har i debattinlägg tidigare påpekat att den nuvarande modellen medför risker för patientsäkerheten. Jag hoppas att TLV lyssnar på kritiken och tar initiativ till en ny modell som ger förutsättningar för bättre följsamhet.

Utredningen innebär att vi till nästa höst kan komma att få se förslag på några av de frågor vi drivit i den pågående debatten, nämligen att väga in miljöaspekterna vid subvention, att säkerställa att samtliga läkemedel inom förmånen omfattas av läkemedelsförsäkringen och att tydliggöra vad som gäller avseende 24-timmars regeln. Det är bra att regeringen tagit med dessa frågor i det uppdrag Sofia Wallström fått. Vi ser fram emot hennes förslag!

Frågan om att väga in miljöaspekter vid subventionering är inte enkel att lösa. Det rätta vore nog att miljöaspekterna kommer in redan i tillverkningsledet och att krav på sikt ställs i GMP-reglerna. Att ge ett incitament för tillverkaren i form av ett högre pris för ett generika inom förmånen där tillverkningen skett med höga miljökrav, blir kontraproduktivt. Ett högt pris medför att man automatiskt hamnar utanför dagens utbytesmodell och det är ju inte meningen.

Det är en grannlaga uppgift att lösa. Jag hoppas dock att vi i Sverige kan och törs gå före med miljökrav kopplade till de läkemedel vi väljer att subventionera från samhällets sida.

Thony Björk

Mest läst