Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utvidgat utbyte möjligt enligt Läkemedelsverket

Sverige kan bli först i Europa med utbyte av utskrivna läkemedel redan vid nyinsättningstillfället. Läkemedelsverket har utrett frågan, och ser besparingspotential men också problem.

Som ett led i regeringens vilja att utveckla systemet för generiskt utbyte, har Läkemedelsverket fått uppdraget att kartlägga om antalet läkemedel som klassas som utbytbara kan utökas.

En grundförutsättning för att det ska vara aktuellt är förstås att det finns generiska läkemedel eller så kallade biosimilars på marknaden. I dagsläget undantas dock många läkemedel där patentet gått ut från utbytbarhet av olika skäl.

Det handlar om läkemedel som kräver olika handhavande, exempelvis inhalerade preparat eller ögondroppar, läkemedel med snävt terapeutiskt index, biosimilars, depåtabletter där beredningarnas konstruktion skiljer sig, smaksatta läkemedel för barn med mera.

Läkemedelsverkets slutsats är att de läkemedel som skulle kunna vara aktuella för utökat utbyte vid upprepade tillfällen är sådana som har flera indikationer, och där det på någon av indikationerna bedöms att utbytbarhet bör kunna vara lämplig. I dagsläget undantas dessa läkemedel helt och hållet från utbytbarhet.

Läkemedelsverket tar epilepsiläkemedel som också används mot smärta som ett exempel. Indikationen epilepsi är olämplig för utbyte, medan smärta lämpar sig bättre.

För att apoteken ska kunna avgöra om byte kan göras måste dock förskrivningsorsaken anges på receptet.

Verket har också utrett om det går att införa utbyte på apotek redan vid nyinsättning av läkemedel där det finns andra likvärdiga alternativ (generiska läkemedel eller biosimilars).

Det är en form av utbyte som enligt Läkemedelsverket inte tillämpas i andra delar av Europa. Här bedömer verket att potentialen till utvidgat utbyte är större. TLV tror att en sådan förändring skulle kunna spara upp till 250 miljoner kronor årligen – och ännu mer för biosimilars.

En sådan manöver skulle bland annat kräva att förskrivaren anger tydligt på recepten att det handlar om nyinsättning.

Förändringen skulle ställa krav på anpassningar av IT-stöd och databaser hos förskrivare och apotek, något som apoteksbranschen för närvarande avråder från.

Förslaget skulle också öka kraven på snabb återrapportering av genomförda byten till vården.

– Det är en viktig förutsättning och något som är resurskrävande att få till, säger Erica Hagblom som ansvarat för utredningen på Läkemedelsverket.

Mest läst