Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Generisk förskrivning mål i spikad strategi

Efter vissa förseningar är nu regeringens aviserade nationella läkemedelsstrategi spikad. Den ska bland annat lägga grunden för ett införande av generisk förskrivning.

Det var förra hösten som regeringen tillsatte en högnivågrupp och en projektgrupp för att utarbeta en nationell läkemedelsstrategi.

Strategin finns nu efter vissa förseningar på pränt i form av ett 32-sidigt dokument.

Den ska, enligt Regeringskansliet, ”utgöra en plattform för diskussion och utveckling inom läkemedelsområdet på nationell nivå”.

Strategins övergripande vision är rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle. Till denna har fem långsiktiga mål knutits, som utgår från ”de huvudsakliga utmaningar som Sverige står inför på läkemedelsområdet”.

De fem målen är:

• Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass.

• Jämlik vård.

• Kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

• Attraktivitet för innovation av produkter och tjänster.

• Minimal miljöpåverkan.

Målen har dessutom brutis ned på sju övergripande ”insatsområden”.

Dessa handlar om att:

• Skapa en bättre och säkrare ordinationsprocess och lägga grunden för generisk förskrivning genom nationellt samordnade IT-stöd.

• Öka samsyn och förståelse för ordinerad behandling.

• Utveckla kunskap om och riktlinjer för läkemedel och läkemedelsanvändning för de patientgrupper där detta är mest eftersatt.

• Minska utveckling och spridning av antibiotikaresistens genom en kombination av lokala och globala insatser.

• Utveckla en långsiktigt hållbar prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodell för samtliga läkemedel.

• Upprätta en process för ordnat och effektivt införande samt utöka uppföljning av läkemedels användning och effekter.

• Minska läkemedels påverkan på miljön lokalt och globalt.

Mer information senare.

Mest läst