Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Riksrevisionen kritiserar tillsynen av apotek

Tillsynen av apotek och partihandlare är ineffektiv och hämmas av att sekretessregler omöjliggör att information delas mellan tillsynsmyndigheterna. Det menar Riksrevisionen som idag publicerar en rapport med rekommendationer till regeringen.

Sekretessregler förhindrar en effektiv tillsyn av apotek och partihandlare. Det menar Riksrevisionen i en ny rapport. De lyfter fram att tillsynen har stora brister som framförallt beror på att sekretesslagstiftningen inte tillåter ansvariga myndigheter att dela viktig information med varandra.

Tre statliga myndigheter har ansvar för tillsynen, skriver Riksrevisionen: Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Dessutom har E-hälsomyndigheten en viktig roll eftersom den samlar in stora mängder data om expediering och försäljning av läkemedel.

Statens tillsyn över läkemedelsområdet bedrivs bland annat för att säkerställa att rätt person får rätt läkemedel i rätt dos, att patienterna får bra rådgivning och att narkotikaklassade preparat och andra begärliga läkemedel inte hamnar i orätta händer, skriver Riksrevisionen.

Helena Lindberg, riksrevisor på Riksrevisionen.

— Tillsynen behöver bli mer effektiv. Om myndigheterna fick ta del av den statistik som E-hälsomyndigheten samlar in skulle deras möjligheter att rikta tillsynen mot problemområden vara betydligt större. Nu tvingas de utgå från anmälningar och tips, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen ger även ett exempel på samverkan som idag inte är möjlig på grund av sekretessbestämmelserna.

— Med tillgång till E-hälsomyndighetens data och utökade möjligheter att dela information med varandra skulle tillsynsmyndigheterna till exempel kunna identifiera apotek med avvikande expediering av narkotiska preparat och tillväxthormoner, säger Ulf Andersson, projektledare för granskningen.

Redan 2019 föreslog tillsynsmyndigheterna att regeringen skulle komplettera lagstiftningen med sekretessbrytande bestämmelser för att myndigheterna skulle få dela information med varandra. Något som inte har gjorts.

— Konsekvensen är försämrad patientsäkerhet och missbruk av statens och regionernas medel eftersom läkemedelsförmånerna och andra subventioner av läkemedel kan utnyttjas av oseriösa aktörer, säger Helena Lindberg.

Nu lyfter Riksrevisionen också frågan och rekommenderar regeringen att vidta en rad åtgärder för att effektivisera tillsynen på området.

Riksrevisionens rekommendationer i korthet

• införa en möjlighet för tillsynsmyndigheterna att dela uppgifter om de behövs för den mottagande myndighetens apotekstillsyn

• införa en utvidgad skyldighet för E-hälsomyndigheten att lämna uppgifter till Läkemedelverket och IVO om apotekens expediering och partihandlarnas försäljning

• ge TLV tillgång till ytterligare uppgifter från E-hälsomyndigheten

• införa bestämmelser som hindrar apotek från att ta ut överpriser på specialkost till barn och läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men subventioneras av staten eller regionerna.

Riksrevisionens rapport konstaterar även att Läkemedelsverket behöver bli bättre på att se till att apoteken åtgärdar de fel som tillsynen påvisat, samt att det behövs en ny reglering som hindrar att apotek kan ta ut överpriser på specialkost till barn och läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna.

Läkemedelsverket ser positivt på Riksrevisionens rapport och förslag till utökade möjligheter för tillsynsmyndigheterna att dela information.

Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

— Vi välkomnar den här granskningen och det är bra att tillsynsfrågorna runt apotek kommer upp på agendan. Samverkan mellan myndigheter är viktig för att tillsynen ska kunna bli så effektiv som möjligt. Rapporten innehåller flera förslag som Läkemedelsverket själva noterat och tidigare fört fram förslag på lösningar kring, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande från myndigheten.

Riksrevisionens kritik om att Läkemedelsverket inte följer upp att apoteken åtgärdar de fel som tillsynen påvisat tillräckligt bra kommenterar hon så här:

— Vi arbetar ständigt med att utveckla vår tillsyn och Riksrevisionens rekommendationer är viktiga för vårt fortsatta arbete. Det ska vara lätt att göra rätt, säger Annika Babra.

Läs mer på Riksrevisionens webbplats.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats.

Mest läst