Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ska receptkedjan stramas upp

Farmaceuter ska sköta rådgivningen – därutöver blir det inga större förändringar i vem som får göra vad i receptkedjan. Men farmaceuternas uppgifter ska bli tydligare, framgår av Läkemedelsverkets förslag.

Frågan om vem som ska göra vad i receptkedjan har varit het ända sedan Nya apoteksmarknadsutredningen kom två år sedan. Utredningen ansåg att alla moment i receptexpeditionen kräver farmaceutisk kompetens och föreslog att endast apotekare och receptarier bör få delta i receptkedjan.

I juni 2018 antog riksdagen en proposition som sa att huvudregeln ska vara att information och rådgivning, och övriga moment som kan vara av ”särskild betydelse för en säker hantering och användning av läkemedel” ska utföras av legitimerad personal.

När den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2020 är det alltså endast farmaceuter som får sköta rådgivningen. Men vilka andra moment i receptkedjan som kräver en farmaceut – och vilka undantag får göras – har varit oklart.

Men nu har Läkemedelsverket tagit fram ett förslag till nya föreskrifter på området.

En slutsats är att inte särskilt mycket förändras i receptkedjan, jämfört med de föreskrifter som finns i dag. Farmaceuterna får egentligen inga nya uppgifter som de inte redan gör på många apotek.

– Eftersom vi inte i grunden ändrat vad en farmaceut gör och vad övrig personal gör, så tror vi inte att det här innebär särskilt stora förändringar på apoteken, eller att detta blir särskilt kontroversiellt, säger Maria Björkman, som är Läkemedelsinspektör på Läkemedelsverket och som varit med och tagit fram de nya föreskrifterna.

Förslaget innebär att apotekstekniker även fortsättningsvis kan göra delar av receptkedjan som att påbörja registrering, plocka varor och annat de gör i dag.

Däremot förtydligar föreskrifterna vilka delar en farmaceut ska göra i receptkedjan – uppgifter som Läkemedelsverket bedömer att farmaceuterna utför redan i dag på apotek, utan att det finns något formellt krav.

Det handlar till exempel om att ha kontakt med förskrivare, att bryta förpackningar för att lämna ut ett mindre antal doser, bereda läkemedel inför utlämnande, göra slutkontroll, och kontrollera om receptet är lämpligt med hänsyn till patientens övriga e-recept.

Syftet med att strama upp reglerna är att säkerställa att uppgifter som Läkemedelsverket bedömer kräver farmaceutisk kompetens också ska skötas av en apotekare eller receptarie.

– Det blir tydligare vad en farmaceut ska göra, det har inte stått uttryckligt förut, säger Maria Björkman.

Även om förslaget till föreskrifter innebär en uppstramning så bedömer Läkemedelsverket att detta inte ska påverka apotekens verksamhet i någon högre utsträckning.

Däremot väntas den nya huvudregeln som regleras i lag – att rådgivningen ska skötas enbart av farmaceuter – leda till att öppenvårdsapotek där apotekstekniker har en betydande roll i receptexpeditionen måste ändra arbetssätt. Lagen träder i kraft den 1 juli 2020.

Läkemedelsverket har även ringat in i vilka fall det går att göra undantag från kravet på farmaceutisk kompetens, för uppgifter som en legitimerad farmaceut egentligen ska göra enligt de nya föreskrifterna.

Undantag ska gälla personer som gör praktik på öppenvårdsapotek, både farmacistudenter och personer med utländsk farmaceutexamen som går kompletteringsutbildning.

Dessutom föreslås att farmaceuterna ska kunna delegera en uppgift till personer utan formell farmaceutisk kompetens, nämligen beredning av läkemedel inför utlämnande. Enligt Läkemedelsverket är det den uppgift som kan göras på patientsäkert sätt av även annan personal än farmaceuter.

– I dag står att någon annan kan bereda ”under farmaceuts ansvar”. Vi ville att den möjligheten ska finnas kvar, men nu blir det mer struktur kring vem man ska delegera arbetet till – till någon som har tillräcklig kompetens, säger Maria Björkman.

Egentligen ska regeringen ge en myndighet uppdraget att ta fram föreskrifter, men Läkemedelsverket har ännu inte fått något sådant regeringsuppdrag.

– Vi tar ändå fram ett förslag nu, eftersom vi förväntar oss att få uppdraget. Och skulle föreskrifterna komma senare blir det väldigt svårt för apoteken att hinna anpassa sig till juli 2020 när lagen träder i kraft, säger Maria Björkman.

Förslaget till nya föreskrifter har nu skickats ut på remiss till apoteksföretag, fackföreningar och andra intressenter som får lämna sina synpunkter.

Andra läser