Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

En utredning i professionens smak

Idag inleddes mässan Apotek & Egenvård, där förslaget om farmaceuter i hela receptkedjan ska debatteras. Sveriges Farmaceuter välkomnar det omdebatterade förslaget, liksom 26 av 27 andra kommenterade förslag i Nya apoteksutredningens första delbetänkande.

Som vi skrivit tidigare har remisstiden för den senaste statliga apoteksutredningens första delbetänkande gått ut.

Svensk Farmaci har nu tittat närmare på Sveriges Farmaceuters remissvar, som av allt att döma tillhör de allra mest positiva.

Förbundet uppskattar inte bara lägesbeskrivningen och många av förslagen utan även själva arbetsprocessen.

– Det arbetssätt med referensgrupper som har använts är ett mycket bra exempel på hur ett väl fungerande utredningsarbete kan genomföras. Apotekens uppdrag och roll i samhället har stått i centrum vilket är viktigt för att motverka bilden av apotek som isolerade öar på sidan om övrig hälso- och sjukvård, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare på förbundet och samordnare för remissvaret.

Som vi skrivit tidigare uppskattar förbundet det omdebatterade förslaget om att farmaceuter ska sköta hela receptkedjan på apotek. Förbundet tycker att de senaste årens utveckling talar för förslaget.

– Idag är majoriteten av recept elektroniska. Många gånger ligger en kvalificerad dialog till grund för vilka recept som ska expedieras. Den här dialogen kräver farmaceutisk kompetens.

– I och med att patienters listor ofta är orensade förekommer läkemedel flera gånger i olika styrkor eller olika namn. Att veta att Isosorbidmononitrat Mylan och Imdur är samma sak är inte självklart för en person utan farmaceutisk utbildning, säger Clary Holtendal.

Förbundet identifierar även etiketteringen och utlämningen, där rådgivning ska säkerställa att patienten kan ta sitt läkemedel på rätt sätt, som kritiska moment.

Motståndare till förslaget har bland annat pekat på att bristen på farmaceuter är påtaglig redan idag och att förslaget skulle öka problemen ytterligare.

Sveriges Farmaceuter köper inte resonemanget fullt ut. Förbundet lyfter fram att det i Sverige finns uppemot 11 000 legitimerade apotekare och receptarier.

“Vi skulle vilja nyansera bilden, det handlar inte med självklarhet om brist på farmaceuter, det kan snarare handla om brist på farmaceuter som vill arbeta på apotek. Till syvende och sist är det arbetsgivarens ansvar att skapa verksamheter där farmaceuter trivs och vill arbeta”, skriver förbundet.

SFA tycker också att apoteksbolagen borde säkra tillgången på farmaceuter långsiktigt innan nya apotek öppnas eller öppettider utökas.

Man illustrerar med ett citat från Dagens Apotek (170419): ”Vi planerar att öppna ytterligare totalt sju apotek i landet i år. En del lägen är redan klara, och vi sitter i diskussioner om ytterligare lägen där vi ska öppna under året. Vilka ställen det handlar om vill jag inte gå in på, men vi vill ligga där kunderna kommer att vara. Sedan får vi lösa rekrytering efter det.”

Unionen och Apoteket AB, som båda gärna vill skjuta förslaget om receptkedjan i sank, ska debattera förslaget i ett panelsamtal på mässan Apotek&Egenvård i Kista under morgondagen. Då lär tongångarna bli mer negativa.

Häromveckan gjorde vi en genomgång av remissinstansernas syn på den här frågan. Av cirka 65 förmodat tyngre remissinstanser var ett 40-tal positiva, cirka 15 neutrala och ett tiotal negativa till förslaget.

Förbundet välkomnar också utredningens förslag att tydliggöra apotekens uppdrag och ansvar i tre huvuduppgifter.

Utredningen vill skärpa kompetenskraven för rollen som läkemedelsansvarig (LMA). Även detta ställer sig förbundet bakom. Bland annat ska det inte längre räcka att ha apotekarlegitimation.

– Vi har pekat på problem kring detta tidigare, det finns till exempel flera fall där helt nyutexaminerade apotekare utsetts till LMA vilket är olyckligt, säger Clary Holtendal.

Förbundet gillar också kravet att LMA ska får inflytande över hur verksamheten organiseras.

För att ge råd om egenvård bör det krävas minst kompetens som apotekstekniker, enligt apoteksutredningen. Förbundet gillar även detta förslag men skjuter in att farmacistudenter som gör praktik måste anses ha kompetens som minst motsvarar teknikerutbildningen.

Inte oväntat uppskattar förbundet också förslaget om farmaceutisk tjänst, något som sedan länge varit en av SFA:s hjärtefrågor. Man framför även en rad faktorer som man anser viktiga vid utredning av en farmaceutisk tjänst.

“Ett fritt spelfält, där tjänster skapas som konkurrensfördelar, har hittills visat sig vara en oframkomlig väg och kan resultera i ojämlik vård. Därför bör farmaceutiska tjänster, där apoteksfarmaceuters kompetens nyttjas för en förbättrad läkemedelsanvändning, utgå från en statlig plattform”, skriver förbundet.

Förbundet välkomnar också förslagen att flytta huvudansvaret för 24-timmarsregeln från apoteksledet till partihandeln och nya regler för returrätt.

Det enda större förslag i utredningen som förbundet inte uttryckligen bejakar handlar om att en myndighet ska följa upp öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad.

Utebliven direktexpediering är inte alltid apotekens fel, och förbundet anser att problemet med att patienter upplever att de inte får sina läkemedel direkt borde analyseras mer övergripande i ett första steg.

Förbundets remissvar i sin helhet finns här.

Andra läser