Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

De flesta klarade det praktiska delprovet

Sex av de sju personer som klarade det teoretiska kunskapsprovet för apotekare med examen utanför EES-området i våras klarade även det påföljande praktiska delprovet. Shima Momeni, projektledare på Uppsala universitet, tycker att bilden av provet som närmast omöjligt är felaktig.

De flesta av de sex som klarade provet gör nu sin apotekspraktik som det sista momentet på vägen mot svensk legitimation.

– De som klarat provet är en heterogen grupp med både kvinnor och män i olika åldrar och som har tagit sin apotekarexamen i ett antal olika länder. Det har också gått olika lång tid sedan de tog sin universitetsexamen, säger Shima Momeni, projektledare för det nya kunskapsprovet och den nya kompletteringsutbildningen vid Uppsala universitet.

Som vi skrev i våras reagerade drygt hundra apotekare med examen utanför EU/EES på informationen och utformningen av proven och skickade gemensamt en inlaga till Socialstyrelsen.

Missnöjet utmynnade också under senvåren i ett möte där fyra nyanlända apotekare och Claes Jagensjö, styrelseledamot i Sveriges Farmaceuter, träffade två chefer på Socialstyrelsen för en öppen diskussion.

– Vi diskuterade informationen som gavs i förväg om provet, innehållet och genomförandet. Socialstyrelsen har lovat att titta på och återkomma angående nivåerna för godkänt, vägningen av de olika delarna i kunskapsprovet, artikeln på engelska och tiden som gavs för provet. Vi ska träffas för ett uppföljande möte inom kort, säger Claes Jagensjö.

Han framförde ett förslag om en ny referensgrupp med nyanlända och representanter för Socialstyrelsen, universiteten och Sveriges Farmaceuter.

– Det här skulle kunna vara en kanal där man kan ta upp frågor innan de växer, så att den typ av missförstånd som uppstod i våras inte upprepas.

– En annan idé som vi lyfte fram var att en grupp av personer som nyligen tagit svensk examen genomför kunskapsprovet, för att ge universitetet en bättre bild av om kunskapsnivån är den rätta, säger Claes Jagensjö.

Shima Momeni tycker inte att bilden av kunskapsprovet blivit så nyanserad.

– I många fall har personer som inte själva gjort provet lyft omöjligheten i att klara det. Vi är medvetna om att provet är omfattande och svårt, men inte för omfattande eller för svårt. Provet har likt ett högskoleprov i syfte att mäta flera års kunskap inom flera ämnesområden vilket gör att det måste vara omfattande, säger hon.

– Syftet med provet är inte att försvåra vägen till att uppnå en svensk legitimation, utan att säkerställa att deltagarnas kunskap motsvarar de kravs som ställs inom EU. Då Socialstyrelsen går ifrån ett dokumentationsfokus så blir det naturliga fokuset att istället pröva deltagarnas kunskap, vilket resulterar i ett mer omfattande prov.

Läs mer om de nyanländas situation i ett reportage i Svensk Farmaci nr 4/17 som kommer ut i början av september. Där talar vi bland annat med flera av de apotekare som klarat respektive inte klarat kunskapsprovet.

Mest läst