Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Framsteg inom miljöfarmakologi

Det omfattande forskningsprogrammet Mistra Pharma har gett Sverige ledartröjan globalt inom miljöfarmakologi. Vi bad professor Joakim Larsson summera vilka konkreta framsteg som satsningen lett fram till.

Som vi skrev häromdagen har forskningsprogrammet Mistra Pharma, som löpt i åtta år (2008-15) nu levererat sin slutrapport. Programmet har finansierats av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, och varit inriktat på identifiering och reduktion av risker kopplade till läkemedel i miljön.

En av nyckelpersonerna i Mistra Pharma har varit Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Svensk Farmaci bad honom summera det viktigaste som programmet bidragit till i termer av forskningsresultat respektive effekter på samhällsnivå.

– En av de viktigaste insatserna är att metodik nu finns för att mäta mer än 120 olika läkemedelssubstanser i miljön. Ett annat viktigt framsteg är nya strategier för riskbedömning baserade bland annat på de likheter och skillnader man känner till kring fysiologin i olika arter. Vi kan alltså i dag göra preliminära miljöriskbedömningar för substanser som bara testats i människa.

Ett annat projekt har bidragit till att identifiera ett högriskläkemedel, levonorgestrel, som är gestagen komponent i flera preventivmedel. Redan i mycket låga halter kan det här läkemedlet störa organutveckling och fortplantningsförmåga hos fiskar och grodor. Andra studier har visat hur oxazepam påverkar beteendet hos abborrar, de blir markant mer orädda, berättar Joakim Larsson.

Inom forskningsprogrammet har även vattenreningsteknik baserad på ozonering utvärderats. Metoden har nu satts upp i full skala i Knivsta i ett projekt som samfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Forskningen har också omfattat den spridningsväg för läkemedel i miljön som Joakim Larsson själv bedrivit mycket forskning kring: Utsläpp av läkemedel till omgivande miljö i samband med tillverkning.

– Vidden av denna problematik var inte välkänd för tio år sedan, men nu vet vi att detta är ett stort problem, inte minst i tillverkande utvecklingsländer.

– Här i Göteborg har vi också inom ramen för ett högaktuellt doktorandarbete arbetat fram gränsvärden för utsläpp av antibiotika som omfattar 111 olika substanser. En brittisk utredning har redan föreslagit att dessa borde tillämpas på global nivå.

Joakim Larsson tycker också att Mistra Pharma-satsningen haft tydliga konsekvenser på samhällsnivå.

– Medvetenheten om riskerna med läkemedel i miljön har gradvis ökat och även nått fram till den beslutsfattande nivån. Vi har exempelvis sett hur miljöaspekter börjat vägas in vid offentliga upphandlingar och det finns förslag på att förändra systemet för generisk substitution i samma riktning. Både regeringen och Läkemedelsverket driver nu också på internationellt för att få in miljöaspekter i GMP.

Andra läser