Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek får nya etiska riktlinjer

Apoteksbranschen har tagit fram en ny etisk plattform som ger riktlinjer för relationen mellan apoteken och deras samarbetspartners. Medlemsföretagen uppmanas bland annat att stävja penningtvätt, motverka diskriminering och ha en öppen relation med media.

Plattformen beskrivs som ett komplement till lagstiftningen och den praxis som sedan tidigare anges i dokumentet GPP, God apotekssed i Sverige.

– Det är viktigt att relationen mellan apoteken och samtliga leverantörer och samarbetspartners är transparent och präglas av hög affärsetik, säger Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, i ett pressmeddelande.

Här är ett axplock av innehållet i etikplattformen.

Föreningens medlemsföretag ska bland annat:

– Aktivt arbeta för en god läkemedelsanvändning.

– Sträva efter en öppen och trovärdig relation visavi externa intressenter inklusive media. Informationen ska vara faktabaserad, trovärdig, transparent och lättillgänglig.

– Stödja och respektera de internationell erkända mänskliga rättigheterna.

– Respektera föreningsfriheten och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

– Främja miljömässigt ansvarstagande.

– Inte diskriminera någon på basis av kön, ras, etnicitet, nationalitet, religion, socialt ursprung, funktionshinder, politiska åsikter, fackligt medlemskap, föräldraskap, civil status, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller annan liknande omständighet som kan vara föremål för diskriminering.

– Ha ett aktivt och kontinuerligt arbete mot mutor och korruption.

– Vidta skäliga åtgärder för att förhindra att penningtvätt sker inom medlemmens inflytandesfär.

Dokumentet innehåller inget uttryckligt krav på leverantörer och samarbetspartners att efterleva principerna i etikplattformen, däremot uppmanas medlemsföretagen att arbeta för att dessa aktörer ska efterleva reglerna.

Den etiska plattformen har antagits av branschföreningens styrelse och gäller tills vidare.

Den ska ses över varje år och vid behov förändras genom nya styrelsebeslut.

Den etiska plattformen omfattar apoteksföreningens medlemsföretag och finns i sin helhet här.

Sedan 1993 finns även etiska riktlinjer för farmaceuter som utarbetats av Etikrådet, ett fristående organ inom Sveriges Farmaceuter. Dessa riktlinjer har uppdaterats vid flera tillfällen.

Även FIP, den internationella farmacifederationen, har antagit en etikkod för farmaceuter.

Andra läser