Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vd:ar pressar regeringen om Apotekets IT-byte

Vd:arna för Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel och Medstop kräver i ett gemensamt brev till statssekreterare Karin Johansson att Apoteket AB inte får medges någon dispens för att driva ATS-apotek efter årsskiftet.

Som Svensk Farmaci rapporterat tidigare har Apoteket AB hamnat i ett svårt läge efter Tietos haveri häromveckan.

Kraschen har gjort att Apoteket AB:s till drygt hälften genomförda övergång från ATS till det nya receptexpedieringssystemet Rex försenats.

Många apotek, däribland flera av Apoteket AB:s största, har ännu inte gått över till det nya systemet, trots att ATS inte får användas efter årsskiftet. Läs mer i tidigare artiklar som är länkade nedanför artikeln.

Samtliga övriga apoteksaktörer har dock, inte utan våndor, genomfört IT-bytet i tid.

I ett brev som skickas till statssekreterare Karin Johansson idag, kräver tre vd:ar för nya apoteksaktörer – Anders Nyberg på Apotek Hjärtat, Jonas Levin på Kronans Droghandel och Fredrik Söderberg på Medstop – gemensamt att Apoteket AB inte ska medges dispens för att driva ”ATS-apotek” efter årsskiftet.

Så här skriver de:

”De lagkrav som ställts har inneburit en kraftansträngning för alla apoteksbolag som genomfört IT-skiftet. Det har varit ett systembyte som ställt höga krav på planering, utbildning och kommunikation, och som även tagit stora resurser i anspråk.

Samtliga klusterköpare har idag genomfört migreringen från ATS. Vi vågar påstå att alla apoteksaktörer haft problematiker med detta under resans gång och lagt stor kraft vid att vara igenom systembytet innan årsskiftet.

Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel, Medstop och Vårdapoteket har dock i god tid säkerställt att bolagen har driftsäkra receptexpedieringssystem på plats innan ATS släcks ned.

Tillsammans med övriga nya apoteksbolag som etablerat sig på marknaden finns därför minst 1100 apotek över hela Sverige med fungerande IT-system eller ca 90 procent av det totala antalet apotek. Tekniska problem har uppstått vid olika tidpunkter för alla apotekskedjor. Omregleringens utgångspunkt med en mångfald av aktörer på marknaden säkrar dock att det alltid finns alternativ för receptkunderna.

Det är i sig anmärkningsvärt att Apoteket AB, som den största och resursstarkaste av alla apoteksaktörer, har följt en tidplan som innebär att bolaget in i det sista fortsätter använda ATS.

Vidare är det djupt missvisande om bilden skapas av migreringen som samhällskritisk. Tietos driftstopp har diskuterats i termer av force majeure av Apotekens Services vd. Driftstoppet är möjligen ett problem för Apoteket AB, men inte för samhället. Även Apotek Hjärtat drabbades under både våren och hösten av motsvarande störningar hos leverantören TDC.

Vi får nu signaler från flera håll om att Apoteket AB inte kommer klara att migrera alla sina apotek till Rex i tid och därför önskar arbeta vidare med ATS-apotek efter årsskiftet. Vi har framfört till både socialdepartementet och Apotekens Service att detta inte är acceptabelt.

Det tillhör professionell företagsledning att ta höjd för förseningar och det finns inga samhällskritiska skäl som motiverar ytterligare dispens överlag. Vi utgår från att det inte finns några politiska överväganden kring att ändra på de spelregler som gällt och som vi andra apoteksaktörer allokerat våra resurser utifrån. Att ändra gällande spelregler till förmån för det statligt ägda apoteksbolaget vore en förödande signal på en ny marknad.

Det skulle leda till kraftigt minskat förtroende för statsmakternas vilja att minska den konkurrenssnedvridning som redan råder i och med Apoteket AB:s särställning på marknaden.

Vi utgår alltså från att någon generell dispens för ATS-systemet nu inte medges.

Vi sätter alltid konsumenten och en trygg och säker läkemedelsförsörjning först. Därför vore en möjlighet att komma ur den prekära situation som Apoteket AB försatt regeringen i att ATS-apotek efter årsskiftet undantagsvis kan användas på de orter enligt glesbygdslistan där Apoteket AB är ensam aktör på orten.”

Mest läst