Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

För er som missade hearingen…

…i Socialutskottet igår, så presenterar Förbundsbloggen här ordförande Thony Björks anförande.

—–

Herr ordförande, utskottsledamöter, Tack för att vi, Sveriges Farmacevtförbund, som representerar apotekare och receptarier verksamma i Sverige, får tillfälle att inför socialutskottets ledamöter presentera vår syn på hur omregleringen av den svenska apoteksmarknaden har gått hittills och vad som enligt vår mening återstår att göra.

Låt mig först säga att Farmacevtförbundet, som tidig påskyndare av en omreglering av apoteksmarknaden, med tillfredsställelse kan konstatera att vi fått en marknad med många nya apoteksaktörer och många nya apotek. Det är vi glada för eftersom det ger kunderna en ökad tillgänglighet och ett större utbud av varor och tjänster att välja på. Det har också skapat nya möjligheter för apotekare och receptarier, både att välja arbetsgivare och att starta eget. På de fem minuter jag har på mig här idag tvingas jag givetvis prioritera vad vi vill lyfta fram och har därför valt att nämna tre områden som vi ser som angelägna att åtgärda. De tre områden jag vill lyfta fram är:

1. Ge apoteken incitament till att utveckla farmacevtiska tjänster – se över ersättningsmodellen till apoteken.

2. Säkerställ att kompetensnivån på de svenska apoteken håller Europastandard – ställ krav på att läkemedelsansvarig skall vara en apotekare med viss erfarenhet.

3. Minska risken för felanvändning av receptfria läkemedel – korta listan över receptfria läkemedel utanför apotek, skärp tillståndsgivning och kontroll.

Låt mig kort utveckla våra synpunkter:

Ge apoteken incitament att utveckla farmacevtiska tjänster – se över ersättningsmodellen till apoteken. Läkemedel är en av vårdens mest använda och effektiva behandlingar. Läkemedlen har revolutionerat hälso- och sjukvården, men för att de skall ge avsedd effekt ställer det krav på att de används på rätt sätt.

Felaktig användning av läkemedel orsakar i bästa fall sämre eller ingen effekt, men i andra fall skador och i värsta fall dödsfall. Enligt Socialdepartementets förstudie till en “Nationell läkemedelstrategi ” uppskattas att 6-16 procent av alla sjukhusinläggningar är orsakade av läkemedelsrelaterade problem och att nästan 3 000 personer årligen dör på grund av felaktig läkemedelsanvändning. På Svenska Dagbladets hemsida idag, under Opinion, har jag utvecklat våra tankar om att arbeta för en nollvision vad gäller läkemedelsrelaterade problem. Om apoteken, eller snarare apotekarna och receptarierna, utnyttjas bättre för att förbättra läkemedelsanvändningen så finns det stora besparingar att göra, inte bara i pengar utan först och främst i mänskligt lidande. Sveriges Farmacevtförbund vill verka för att apotekarnas och receptariernas kunskap används mer effektivt än idag som en resurs i hälso- och sjukvården, inklusive apoteken.

Vi återkommer därför med vårt tidigare krav om att regeringen bör ge TLV i uppdrag att se över ersättningsmodellen till apoteken och utreda en ersättningsmodell för tjänster på apotek, det vi kallar farmacevtiska tjänster. Redan idag utför apotekare och receptarier på apotek olika farmacevtiska tjänster. Det kan t.ex. handla om att stödja användaren med läkemedelsgenomgångar, att genomföra uppföljningar av behandling såsom blodtrycksmätning eller att ge hälsorådgivning.

Säkerställ att kompetensnivån på de svenska apoteken håller Europastandard – ställ krav på att läkemedelsansvarig skall vara en apotekare med viss erfarenhet!

Sveriges Farmacevtförbund anser att apotekares kompetens behövs på apotek för att lösa mer komplicerade farmacevtiska problem, svara för den kontinuerliga fortbildningen av apotekspersonalen samt för att upprätthålla och utveckla kontakter med övrig hälso- och sjukvård.

Vi anser därför att den läkemedelsansvarige bör vara apotekare med en viss erfarenhet. Idag saknar 60 procent av apoteken apotekare som läkemedelsansvarig. Sverige bör inte ha lägre krav på kompetens på apotek än övriga EU, där apotekarkompetens finns på alla apotek. Regeringen strävar efter att nå en patientsäkerhet i världsklass. Att Sverige då valt ett system för kvalitetsansvaret på apotek, som inte inkluderar apotekares kompetens för dessa specifika ansvarsområden, sänder motsägelsefulla signaler, såväl till vår omvärld som till svenska patienter och kunder som önskar få den bästa rådgivningen och hjälpen för att kunna använda sina läkemedel rätt.

För att tillgodose behovet av läkemedelansvariga krävs olika övergångsregler och andra åtgärder. Många legitimerade receptarier har på egen hand skaffat sig vidareutbildning inom det farmacevtiska området. Det är viktigt att dessa personers kompetens tillvaratas.

Minska risken för felanvändning av receptfria läkemedel – korta listan över receptfria läkemedel utanför apotek, skärp tillståndsgivning och kontroll. Sveriges Farmacevtförbund har varit för principen att vissa receptfria läkemedel skall få säljas utanför apotek. Men vi anser att listan över läkemedel som säljs utanför apotek har blivit för lång och att kontrollen är för dålig. Det finns studier som visar att särskilt ungdomar ofta har dåliga kunskaper om läkemedel, t.ex. om receptfria läkemedel mot värk, vilket ökar risken för felanvändning.

Det finns också ungdomar som använder receptfria läkemedel för missbruk. Svenska Dagbladet har i en artikelserie (i januari 2011) uppmärksammat riskerna med missbruk av paracetamol. Dessa risker är kända sedan länge och det finns många vetenskapliga studier publicerade som tydligt visar att paracetamol i hög dosering medför risk för allvarliga biverkningar och till och med död. Detta är känt i vida kretsar och paracetamol används också vid självmordsförsök – framför allt av unga kvinnor.

Redan under diskussionen inför omregleringen av apoteksmonopolet varnade vi apotekare och receptarier för riskerna med att göra paracetamol alltför tillgängligt.

Vi anser att följande åtgärder bör sättas in för att öka säkerheten vid försäljning av receptfria läkemedel.

• Korta listan på de läkemedel som får säljas i butik.

• Inför tillståndsgivning för försäljning i butik – Läkemedelsverket bör utfärda tillstånd.

• Förbättra uppföljningen och kontrollen – Läkemedelsverket bör bli kontrollmyndighet

• Inför sanktioner för den som inte följer reglerna och också möjlighet att dra in tillstånd.

• Överväg skärpta regler genom att en maxgräns per köptillfälle införs för vissa preparat, exempelvis läkemedel som innehåller paracetamol. Det var en summering av innehållet i de tre förslag till åtgärder vi anser återstår att göra.

Tack!

 

Mest läst