Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Få farmaceuter har plan för kompetensutveckling

Få farmaceuter har en kompetensutvecklingsplan för farmaci, enligt en ny medlemsenkät - men åtta av tio apoteksfarmaceuter efterlyser en sådan.

Efter omregleringen av apoteksmarknaden har frågan om farmaceutisk kompetensutveckling blivit allt viktigare. Signalerna om att de anställda inte alltid får tid att följa med i utvecklingen har blivit allt starkare.

Därför har Sveriges Farmaceuter tagit initiativ till en enkät, som eventuellt kommer att bli återkommande, om läget när det gäller kompetensutvecklingen.

Enkäten skickades ut via mejl till samtliga medlemmar utom studenter och pensionärer och kan sägas ge en fingervisning om hur det ligger till i landet.

Svarsfrekvensen låg i år på strax under 30 procent, vilket är normalt  när det gäller den här typen av mejlenkäter, enligt Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

Sju av tio farmaceuter anger att de saknar en definierad kompetensutvecklingsplan. Samtidigt säger mer än åtta av tio farmaceuter på apotek att de tycker att en plan är viktig för att kunna strukturera sin kompetensutveckling.

Fler än fyra av tio farmaceuter på apotek anger också att de har en chef som inte alls uppmuntrar dem till kompetensutveckling.

– Det är ganska alarmerande att nästan varannan apoteksfarmaceut har en chef som inte uppmuntrar dem att kompetensutveckla sig inom farmaci, säger Clary Holtendal.

Men det finns också de som tycker att chefen är ett bra stöd där 32 procent anger att de får uppmuntran till kompetensutveckling i tillräckligt hög utsträckning och nio procent att de får uppmuntran i mycket hög utsträckning.

Ännu bättre ser situationen ut bland de offentliganställda farmaceuterna på myndigheter och inom landsting. Där anger närmare sex av tio att deras chefer i mycket eller tillräckligt hög utsträckning uppmuntrar dem att kompetensutvecklas.

I praktiken är det sedan ganska stor spridning på hur mycket tid som läggs på kompetensutveckling. På apotek anger det stora flertalet, cirka sex av tio, att de kan ägna mellan 30 minuter till två timmar per månad till kompetensutveckling. En av tio har mer än två timmar per månad, medan två av tio farmaceuter på apotek anger att de inte får någon farmaceutisk kompetensutveckling alls.

Även här är situationen bättre för de offentliganställda där tre av tio får mer än två timmar per månad och fyra av tio mellan 30 minuter och två timmar.

Den gruppering där det är flest som anger att de inte får någon tid till farmaceutisk kompetensutveckling alls är medlemmarna i industrisektionen. Men här är Clary Holtendal lite mer försiktig med att dra slutsatser.

– Det kan vara så att vissa av dem som anger att de inte får någon tid till farmaceutisk kompetensutveckling har arbetsuppgifter där det inte längre är relevant. Det kan även gälla medlemmar i andra sektioner men jobbar man på apotek så är det ju nästan alltid viktigt, säger Clary Holtendal.

Närmare hälften av alla svarande anger att de känner till Sveriges Farmaceuters system för att synliggöra kompetensutveckling, FOKUS, vilket glädjer Clary Holtendal.

– Jag blev positivt överraskad eftersom vi bara har kört detta i ett år och vi har inte gjort någon stor marknadsföringssatsning. Ändå är det nästan hälften som känner till det, säger hon.

FOKUS står för Fortlöpande kompetensutveckling för Sveriges Farmaceuter och är förbundets system för att kunna mäta den individuella kompetensutvecklingen.

Andra läser